Trwa ładowanie...
dtbps24
espi
25-07-2013 17:55

BBI ZENERIS S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BBI Zeneris S.A. (8...

BBI ZENERIS S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BBI Zeneris S.A. (85/2013)

Share
dtbps24

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 85 | / | 2013 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BBI ZENERIS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BBI Zeneris S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki BBI Zeneris S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") działając na podstawie art. 399, art. 402, art. 4021, oraz art. 4022 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z treścią § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A., które odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2013 roku o godzinie 12:00 w Poznaniu w budynku WORLD TRADE CENTER Poznań Sp. z o. o., przy ul. Bukowskiej 12, w sali 112, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie
porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki; proponowany dzień ustalenia prawa poboru: 03 września 2013 roku, b) wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki 7. Zamknięcie obrad. Na podstawie art. 4022 k.s.h. Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu: 1. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest w dniu 05 sierpnia 2013 roku (Dzień Rejestracji). 2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze
zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu po Dniu Rejestracji od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Spółka zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, to jest w dniu 05 sierpnia 2013 roku oraz zwróciły się w odpowiednim terminie (tj. nie później niż 06 sierpnia 2013 roku) do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. Paderewskiego 7, na 3 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania
mu listy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Żądanie powinno być zgłoszone w formie pisemnej na adres Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wz@bbizeneris.pl 4. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w Sali obrad na 30 minut przed rozpoczęciem zgromadzenia. Dokumentacja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BBI Zeneris S.A., będzie zamieszczona od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bbizeneris.pl w zakładce Relacje Inwestorskie ? Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Korespondencja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki winna być kierowana na adres e-mail: wz@bbizeneris.pl Prawo akcjonariusza do żądania umieszczania poszczególnych spraw w
porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczania określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris S.A. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi BBI Zeneris S.A. nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 31 lipca 2013 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: wz@bbizeneris.pl. Żądanie powinno wskazywać adres do korespondencji z akcjonariuszem zgłaszającym żądanie. Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał: Akcjonariusz lub
akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą kierować zgłoszenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: wz@bbizeneris.pl. Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Ponadto każdy z akcjonariuszy może w trakcie trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące poszczególnych spraw wprowadzonych do porządku obrad. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika: Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, przy czym jeśli pełnomocnictwo udzielone zostaje w postaci elektronicznej Akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo zostać przesłane do spółki drogą elektroniczną na adres e-mail: wz@bbizeneris.pl. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej, dokonanie identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie powinno zawierać: a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu, b) rodzaj oraz numer
identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców), c) imię i nazwisko pełnomocnika, d) miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika e) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą, f) datę udzielenia pełnomocnictwa, g) wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane, h) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników, i) wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne. Pełnomocnictwo może zostać udzielone na odpowiednim formularzu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej spółki pod adresem www.bbizeneris.pl w zakładce Relacje Inwestorskie ? Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zarząd BBI Zeneris S.A. zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pełnomocnik podmiotu wskazanego w art. 69 w/w ustawy zobowiązany jest do powiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o fakcie udzielenia mu pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeśli akcjonariusz nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania. Zawiadomienie winno być złożone w terminie 4 dni od dnia udzielenia pełnomocnictwa. Brak zawiadomienia skutkuje brakiem prawa do wykonywania prawa głosu. W przypadku opisanym powyżej pełnomocnik najpóźniej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest do przedłożenia Spółce dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązku zawiadomienia, chyba że termin wykonania tego obowiązku jeszcze nie upłynął. Brak przedłożenia dokumentacji skutkować będzie pozbawieniem pełnomocnika prawa do wykonywania prawa głosu. Uczestnictwo w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej: BBI Zeneris S.A. nie dopuszcza uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: BBI Zeneris S.A. nie dopuszcza wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: Dniem Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris S.A. jest dzień 05 sierpnia 2013 roku. ("Dzień Rejestracji"). Proponowane zmiany Statutu Spółki: Na podstawie §38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka przekazuje informacje dotyczące projektowanych zmian Statutu Spółki: W związku z
uchwałą o podwyższeniu kapitału Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że artykuł 9 pkt 9.1 w dotychczasowym brzmieniu: 9.1 Kapitał zakładowy wynosi 14.685.064,30 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 30/100) i dzieli się na 146.850.643 (sto czterdzieści sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda, z czego: a) 5.475.534 (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcje stanowią akcje serii A, b) 19.886.464 (dziewiętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcje stanowią akcje serii B, c) 101.447.992 (sto jeden milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii C, d) 12.680.000 (dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji stanowią akcje serii D, e) 7.360.653 (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy
sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje stanowią akcje serii E. otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 18.356.330,30 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści złotych trzydzieści groszy) oraz nie więcej niż 22.027.596,3 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na nie mniej niż 183.563.303 (sto osiemdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzy) akcje i nie więcej niż 220.275.964 (dwieście dwadzieścia milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda, z czego: a) 5.475.534 (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcje stanowią akcje serii A, b) 19.886.464 (dziewiętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcje stanowią akcje serii B, c) 101.447.992 (sto
jeden milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii C, d) 12.680.000 (dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji stanowią akcje serii D, e) 7.360.653 (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje stanowią akcje serii E, f) nie mniej niż 36.712.660 (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt) i nie więcej niż 73.425.320 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji stanowią akcje serii F. Ponadto, w związku z uchwałą dotyczącą umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz scalenia akcji Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 9 pkt 9.1 w dotychczasowym brzmieniu przytoczonym powyżej otrzymuje brzmienie następujące: 1. "Kapitał zakładowy wynosi 14.685.063 (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na
14.685.063 (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, z czego: a) 547.553 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcje serii A b) 1.988.646 (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji serii B c) 10.144.799 (słownie: dziesięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii C d) 1.268.000 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii D e) 736.065 (słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć) akcji serii E." W przypadku dojścia do skutku emisji akcji serii F Artykuł 9 pkt 9.1 Statutu Spółki ulegnie zmianie w ten sposób, że: a) wartość kapitału zakładowego stanowić będzie sumę kwoty 14.685.063 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote)oraz sumy wartości nominalnych wszystkich
objętych akcji serii F, b) liczba akcji stanowić będzie sumę liczby 14.685.063 (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt trzy) oraz podzielonej przez 10 (słownie: dziesięć) liczby pierwotnie objętych akcji serii F tj. liczby akcji serii F powstałych w wyniku scalenia, c) po lit. e zostanie dopisana lit. f, w której wskazana będzie podzielona przez 10 (słownie: dziesięć) liczba pierwotnie objętych akcji serii F tj. liczba akcji serii F powstała w wyniku scalenia. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dtbps24

| | | BBI ZENERIS S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BBI ZENERIS S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 61-770 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Paderewskiego | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 851 60 25 | | 061 851 74 28 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@bbizeneris.pl | | www.bbizeneris.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-33-372 | | 010960117 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-25 Roman Trębacz Prezes Zarządu
2013-07-25 Piotr Kardach Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dtbps24
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dtbps24