Trwa ładowanie...
d2p19hb

BEDZIN - Emisja obligacji serii ?A? (17/2015)

BEDZIN - Emisja obligacji serii ?A? (17/2015)

Share
d2p19hb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BEDZIN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii ?A? | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Elektrociepłownia Będzin Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie (?Spółka?) informuje, o dokonaniu w dniu 13.04.2015 r. całej zaplanowanej emisji tj. 3.000 sztuk obligacji na okaziciela, zdematerializowanych, uprawniających wyłącznie do świadczeń pieniężnych, niezabezpieczonych o okresie zapadalności 3 lata, o jednostkowej wartości nominalnej równej 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy zł) i łącznej wartości nominalnej wszystkich obligacji 30.000.000,00 zł ( słownie: trzydzieści milionów złotych). Cena emisyjna każdej obligacji serii ?A? jest równa jej wartości nominalnej. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na zakup 100% akcji Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. z siedzibą w Poznaniu. Obligacje zostały wyemitowane przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie który prowadzi ich ewidencję. Emisja została przeprowadzona w trybie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało
na poziomie WIBOR 6 miesięczny powiększony o stałą marżę w wysokości 4,5% , a odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji nie później niż do dnia 15.04.2018 r. Emitowane przez Spółkę obligacje nie są wprowadzone do notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catayst prowadzonym zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi przez BondSpot SA. Lub GPW w Warszawie SA. Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2014 r zgodnie z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Emitenta za okres od 01.01.2014 r. ? 31.12.2014 r. wyniosła 1.554.000,00 zł. Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie informacji przekazywanych Emitenta jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Emitent nie przewiduje
problemów w zakresie zdolności do wywiązania się z zobowiązań wynikających z emisji Obligacji. Emitent planuje spłacić Obligacje z nadwyżki finansowej wygenerowanej w latach 2015-2018. Będzie to możliwe głównie dzięki środkom wygenerowanym z działalności Emitenta oraz wzrostowi skali działalności Grupy na skutek konsekwentnej realizacji strategii Grupy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p19hb

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROCIEPŁOWNIA "BĘDZIN" SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BEDZIN | | Energetyka | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42-500 | | Będzin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Małobądzka | | 141 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 266-27-57 | | (032) 266-44-11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ecbedzin@ecb.com.pl | | ecbedzin.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 625-000-76-15 | | 271740563 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Tomasz Kamiński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p19hb

Podziel się opinią

Share
d2p19hb
d2p19hb