Trwa ładowanie...
d20s7ur
d20s7ur
espi

BEDZIN - Ogłoszenie założeń do strategii Spółki Elektrociepłownia ?Będzin? S.A. (63/2014)

BEDZIN - Ogłoszenie założeń do strategii Spółki Elektrociepłownia ?Będzin? S.A. (63/2014)
Share
d20s7ur

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 63 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BEDZIN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie założeń do strategii Spółki Elektrociepłownia ?Będzin? S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Elektrociepłownia ?Będzin? S.A. z siedzibą w Będzinie (dalej ?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 10 października 2014 roku) Zarząd Spółki przyjął Założenia do strategii Spółki Elektrociepłownia ?Będzin? S.A. Założenia Strategii w żadnym zakresie nie stanowią prognozy ani szacunków wyników finansowych Spółki. Podawane informacje dotyczące przyszłości nie stanowią prognoz ani szacunków. Założenia do strategii Spółki Elektrociepłownia ?Będzin? S.A. Zarząd Spółki EC Będzin SA przyjmuje założenia do strategii Spółki na lata 2014-2017: Wizja Wizją Spółki jest dołączenie do grupy podmiotów oferujących kompleksowe rozwiązania i obsługę finansową dla firm z branży energetycznej, z rozwojem zdolności produkcyjnych w zakresie energii elektrycznej i ciepła. Cele Spółka dąży do uzyskania silnej pozycji w regionie w branży ciepłowniczej jako producent w kogeneracji energii elektrycznej i ciepła stosujący technologie bezpieczne dla środowiska naturalnego i spełniające
wymogi ochrony środowiska wchodzące w życie od 2016 roku. Dla osiągnięcie tej pozycji Spółka podnosić będzie standard jakości usług oraz dbać o utrzymanie optymalnych cen ciepła na lokalnym rynku ciepłowniczym. Podstawowym celem przedsiębiorstwa Spółki będzie realizacja strategii koncentrującej się na osiąganiu wzrostu wartości Spółki dla dobra jej akcjonariuszy poprzez: Cele pośrednie to: ? Poszukiwanie nowych form generowania przychodów w ramach branży energetycznej ? Podejmowanie wysiłków celem dbałości o ochronę środowiska, ? Opłacalność i efektywność działań Spółki, ? Obniżenie kosztów wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, ? Stały postęp techniczny w branży ciepłowniczej i skuteczne wdrażanie nowoczesnych technik i technologii w firmie, innowacyjność w dziedzinie wytwarzania energii eklektycznej i ciepła w kogeneracji . Nakreślone cele Spółki wymagają od Spółki podjęcia działań modernizacyjnych. Podstawowym elementem takiego planu działania, będzie realizacja optymalnego programu inwestycyjnego,
będącego gwarantem i środkiem do realizacji przyjętych celów. W zakresie podmiotów zainteresowanych rozwojem i strategią Spółki, Spółka zamierza: Klienci Świadczyć usługi w ramach prowadzonej przez nią działalności poprzez realizację potrzeb i oczekiwań jej Klientów. Utrzymanie zaufania klientów i budowanie długoterminowych relacji oraz budowanie kontraktów długoterminowych na sprzedaż energii elektrycznej i ciepła - jako priorytet Spółki. Inwestorzy Dążeniem Spółki do wzrostu jej wartości dla Inwestorów oraz zapewnienie im prawa do dywidendy, z uwzględnieniem wymagań finansowych i ograniczeń w okresie restrukturyzacji przedsiębiorstwa Spółki. Zarząd będzie dążyć do wypłaty dywidendy co roku. Pracownicy Spółka, wraz z poszerzaniem swojej działalności będzie kładła nacisk na możliwość rozwoju zawodowego i osobistego zatrudnionych pracowników, a tym samym umożliwiania im zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych. Analiza sytuacji gospodarczej Spółki, wyznaczonej przez czynniki zewnętrzne
(otoczenie, konkurencja Spółki) oraz wewnętrzne, wskazuje na konieczność podjęcia działań nakierowanych na podniesienie efektywności działalności podstawowej oraz rozszerzenie działalności. Z uwagi na fakt, że zwiększenia skali działalności w dotychczasowym obszarze jest ograniczone wysokimi kosztami dostosowawczymi, oraz ograniczonymi warunkami zewnętrznymi, Spółka zamierza działać w kierunku dywersyfikacji ryzyka, związanego z prowadzeniem działalności podstawowej. Nowa strategia Spółki, zakłada dalszy rozwój Spółki, poprzez dodanie do obecnej działalności, działalności w obszarze usług finansowych, z zachowaniem jej dotychczasowego charakteru tj. ukierunkowanej na branżę energetyczną. Strategia Spółka zamierza realizować strategię kontynuacji i rozwijania działalności obecnej w powiązaniu z dbałością o środowisko naturalne i z redukcją kosztów związanych z wytworzeniem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji oraz ekspansji działalności gospodarczej w zakresie usług finansowych. Strategia będzie
realizowana poprzez: a. rozwój istniejącego przedsiębiorstwa i osiąganie przychodów z zawartych kontraktów w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, oraz b. akwizycje podmiotów w obszarze szeroko pojętej branży energetycznej, co pozwoli na wykorzystanie efektu synergii w różnych obszarach biznesowych nowo kreowanej grupy kapitałowej. W ramach przyjętej Strategii, Spółka zakłada, iż: Obszar korporacyjny a) Założenia strategii zakładają utworzenie do końca 2015 roku nowej grupy kapitałowej Elektrociepłowni Będzin S. A. W skład grupy wchodzić będą Elektrociepłownia Będzin spółka z o.o. oraz rozważana, jako cel przejęcia spółka finansowa koncentrująca swoją działalność w branży energetycznej. b) Sprawowany będzie pełen nadzór właścicielski nad w 100% Spółką Zależną Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. zwłaszcza w obszarze realizacji inwestycji dostosowującej elektrociepłownię do wymagań ochrony środowiska . c) W wyniku w/w zmian i przekształceń, Elektrociepłownia Będzin S.A. zajmie się zarządzaniem
segmentem usług finansowych oraz jako spółka wiodąca w grupie kapitałowej segmentem produkcyjnym w stosunku do spółki zależnej. Elektrociepłownia Będzin S.A. zajmie się także organizacją finansowania na potrzeby całej grupy, logistyką oraz dalszymi inwestycjami i rozwojem. Zarząd podejmie działania zmierzające do reorganizacji zarządzania spółkami holdingowymi Grupy, w szczególności w kontekście projektu akwizycyjnego. Obszar akwizycyjny Akwizycja pozwoli na pozyskania silnego i kompetentnego oraz doświadczonego zespołu menadżerskiego, co wpłynie korzystnie na rozwój kompetencji, dynamizm i innowacyjność Spółki. Zdaniem Zarządu przyjęte założenia do strategii i podejmowane w ramach jej działania, pozwoli na znaczny wzrost wyceny akcji Spółki. Podsumowując, Zarząd dążyć będzie do wzrostu i stabilizacji sprzedaży podstawowych produktów Spółki tj. energii elektrycznej i ciepła jak również do poprawy wyników finansowych Spółki. Ponadto Zarząd Spółki zamierza koncentrować się na następujących kluczowych
obszarach: dokończenie projektu modernizacji urządzeń oraz projekcie w zakresie akwizycji, co ostatecznie doprowadzi do synergii wynikającej z połączenia. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SA
(pełna nazwa emitenta)
BEDZIN Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-500 Będzin
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Małob?dzka 141
(ulica) (numer)
(032) 266-27-57 (032) 266-44-11
(telefon) (fax)
ecbedzin@ecb.com.pl ecbedzin.pl
(e-mail) (www)
625-000-76-15 271740563
(NIP) (REGON)
d20s7ur

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Sabina Apel Członek Zarządu
2014-10-10 Tomasz Kamiński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20s7ur

Podziel się opinią

Share
d20s7ur
d20s7ur