Trwa ładowanie...
df6c8aq
df6c8aq
espi

BENEFIT SYSTEMS S.A. - Informacja poufna ? objęcie akcji w podwyższonym kapitale Fabryka Formy S....

BENEFIT SYSTEMS S.A. - Informacja poufna ? objęcie akcji w podwyższonym kapitale Fabryka Formy S.A. (13/2012)
Share
df6c8aq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BENEFIT SYSTEMS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja poufna ? objęcie akcji w podwyższonym kapitale Fabryka Formy S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Benefit Systems S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2012 z dnia 16 marca 2012 roku, Spółka informuje iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła ze Spółką Fabryka Formy S.A. z siedzibą w Poznaniu umowę objęcia nowo wyemitowanych 6 800 000 akcji serii E w subskrypcji prywatnej, w związku z uchwalonym w dniu 14 marca 2012 roku podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Fabryka Formy S.A. Zawarcie umowy stanowi realizację zobowiązań określonych w umowie inwestycyjnej z dnia 16 marca 2012 roku. Na podstawie tej umowy Spółka obejmie 6 800 000 akcji serii E w kapitale zakładowym spółki Fabryka Formy S.A. dających Spółce 27 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki oraz dające 6 800 000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Fabryka Formy S.A. Wartość ewidencyjna objętych akcji w księgach rachunkowych Spółki zostanie ustalona metodą praw własności. Pomiędzy Spółką a Fabryką Formy S.A. nie istnieją żadne powiązania. Brak jest jakichkolwiek powiązań pomiędzy osobami zarządzającymi Spółką a osobami
zarządzającymi Fabryką Formy S.A. Wartość nominalna objętych akcji serii E wyniosła 680 000,00 złotych a cena emisyjna 3 196 000,00 złotych. Spółka zobowiązała się do zapłaty za nowe akcje do dnia 3 kwietnia 2012 roku. Źródłem finansowania inwestycji są środki własne Spółki oraz środki pochodzące z publicznej emisji akcji serii B, z kwietnia zeszłego roku. Zaangażowanie kapitałowe Spółki w spółkę Fabryka Formy S.A. stanowi efekt realizacji polityki Spółki mającej na celu wsparcie rozwoju sieci klubów fitness jako długookresowy inwestor finansowy a w związku z powyższym akcje objęte przez Spółkę nie będą przedmiotem obrotu do końca 2016 roku i będą miały charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Spółki. Akcje będą notowane na w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect po ich zdematerializowaniu oraz dopuszczeniu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pozostałe postanowienia umowy objęcia akcji nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BENEFIT SYSTEMS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-097 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fredry 6
(ulica) (numer)
+48 22 531 30 00 +48 22 531 32 88
(telefon) (fax)
ri@benefitsystems.pl www.benefitsystems.pl
(e-mail) (www)
836-16-76-510 750721670
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-21 James Van Bergh Prezes Zarządu Spółki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

df6c8aq

Podziel się opinią

Share
df6c8aq
df6c8aq