Trwa ładowanie...
d1iy225
espi

BENEFIT SYSTEMS S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

BENEFIT SYSTEMS S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
Share
d1iy225
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze /2011
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
Przychody ze sprzedaży 155 843 117 417 36 890 29 596
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 737 13 135 3 252 3 311
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 15 378 13 701 3 640 3 453
Zysk (strata) netto 11 976 10 964 2 835 2 764
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 12 174 10 967 2 882 2 764
Zysk na akcję/udział (PLN; EUR) 5,06 4,79 1,20 1,25
Rozwodniony zysk na akcję/udział (PLN; EUR) 5,03 4,76 1,19 1,21
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 998 9 120 5 681 2 299
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 591 -3 971 -3 691 -1 001
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -4 503 20 603 -3 433 5 193
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -6 096 25 752 -1 443 6 491
Aktywa 127 102 76 691 29 827 19 237
Zobowiązania długoterminowe 290 148 68 37
Zobowiązania krótkoterminowe 48 023 22 651 11 270 5 682
Kapitał własny 78 790 53 893 18 490 13 518
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 78 810 53 903 18 494 13 521
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego:
Przychody ze sprzedaży 142 635 109 843 33 763 27 687
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 908 13 112 2 109 3 305
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10 291 13 721 2 436 3 459
Zysk (strata) netto 8 179 11 091 1 936 2 796
Podstawowy zysk na akcję/udział (PLN/EUR) 3,40 5,03 0,81 1,19
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 415 9 491 5 069 2 392
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 541 -4 753 -3 442 -1 198
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -14 508 20 603 -3 434 5 193
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -7 635 25 340 -1 807 6 387
Aktywa 109 993 76 216 25 812 19 118
Zobowiązania długoterminowe 298 148 70 37
Zobowiązania krótkoterminowe 46 028 20 559 10 801 5 157
Kapitał własny 63 666 55 509 14 940 13 924
W okresach objętych skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 29.06.2012: 4,2613 PLN/EUR, 30.12.2011: 4,4168 PLN/EUR, 30.06.2011: 3,9866 PLN/EUR;- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 30.06.2012: 4,2246 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2011: 4,1401 PLN/EUR, 01.01 - 30.06.2011: 3,9673 PLN/EUR;
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2012 obejmujące okres od 2012-01-01 do 2012-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2012-08-29
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BENEFIT SYSTEMS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-097 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fredry 6
(ulica) (numer)
+48 22 531 30 00 +48 22 531 32 88
(telefon) (fax)
ri@benefitsystems.pl www.benefitsystems.pl
(e-mail) (www)
836-16-76-510 750721670
(NIP) (REGON)
Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu
(podmiot uprawniony do badania)
d1iy225

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
01GKBenefit Systems_1p 2012 - Sprawozdanie finansowe.pdf GK_Benefit Systems_1p 2012 - Sprawozdanie finansowe
02GKBenefit Systems_1p 2012 - Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci.pdf GK_Benefit Systems_1p 2012 - Sprawozdanie Zarządu z działalnosci
03GKBenefit Systems_1p 2012 - Raport bieglego rewidenta.pdf GK_Benefit Systems_1p 2012 - Raport bieglego rewidenta
04GKBenefit Systems_1p 2012 - Oświadczenia Zarządu.pdf GK_Benefit Systems_1p 2012 - Oświadczenia Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-29 James Van Bergh Prezes Zarządu Spółki
2012-08-29 Tomasz Józefacki W-ce Prezes Zarządu Spółki

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1iy225

Podziel się opinią

Share
d1iy225
d1iy225