Trwa ładowanie...
dhwlsfm
espi

BERLING S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Berling S.A. (7/2012)

BERLING S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Berling S.A. (7/2012)
Share
dhwlsfm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BERLING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Berling S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Niniejszym, Zarząd Berling S.A. z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowskiej 2/83, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298346 ("Spółka"), przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2012 r., godz. 11.00 w Mamaison Hotel Le Regina w Warszawie 00-218; ul. Kościelna 12. Jednocześnie informujemy, że wszelkie materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.berling.pl a) projekty uchwał, w tym: uchwała o wyborze przewodniczącego ZWZ, "Niniejszym, na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [imię i nazwisko]. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." uchwała o wyborze komisji skrutacyjnej, Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje
Komisję Skrutacyjną w składzie: Pani/Pan [imię i nazwisko], Pani/Pan [imię i nazwisko] oraz Pani/Pan [imię i nazwisko]. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." uchwała o przyjęciu porządku obrad ZWZ, "Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 17.05.2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, "Niniejszym, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, "Niniejszym, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Berling za rok obrotowy 2011, "Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Berling w 2011 r. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Berling w 2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za rok obrotowy 2011, "Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za rok obrotowy 2011 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Berling za
rok obrotowy 2011. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2011 członkowi Zarządu Spółki, "Niniejszym, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Hannie Berling absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2011 członkowi Zarządu Spółki, "Niniejszym, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Ciechańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." uchwała o przeznaczeniu zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2011, "§1 Niniejszym, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2011 zysk w wysokości 8.923tyś zł (słownie:
osiem milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: a) w części w wysokości 20 (dwadzieścia) groszy na jedną akcję ? przeznacza do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy; łączna wysokość dywidendy wynosi [?] tyś zł (słownie: [?] złotych), b) w pozostałej części w wysokości [?] tyś zł (słownie: [?] złotych) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki, c) dzień dywidendy ustala na dzień 29 czerwca 2012 roku, d) termin wypłaty dywidendy ustala na dzień 14 września 2012 roku, §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, "Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r. postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, ocenę swojej pracy oraz opinię o sprawach mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2011 członkowi Rady Nadzorczej Spółki, "Niniejszym, na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Berling absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2011 członkowi Rady Nadzorczej Spółki, "Niniejszym, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Marczuk absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2011 członkowi Rady Nadzorczej Spółki, "Niniejszym, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Berling absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2011 członkowi Rady Nadzorczej Spółki, "Niniejszym, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu: Kajetanowi Wojniczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 25.06.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2011 członkowi Rady Nadzorczej Spółki, "Niniejszym, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu: Grzegorzowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady
Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." uchwała o uzupełnieniu składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki, "Niniejszym, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/Pana [imię i nazwisko] na członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BERLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BERLING S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-131 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grzybowska 2/83
(ulica) (numer)
(22) 727 84 97 (22) 736 28 99
(telefon) (fax)
investor@berling.pl www.berling.pl
(e-mail) (www)
522-005-97-42 010164538
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Hanna Berling Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhwlsfm

Podziel się opinią

Share
dhwlsfm
dhwlsfm