Trwa ładowanie...
d2u39gi
d2u39gi
espi

BERLING S.A. - Raport roczny R 2012

BERLING S.A. - Raport roczny R 2012
Share
d2u39gi
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody netto ze sprzedaży 98820,00 82446,00 23677,00 19914,00
Zysk (strata) ze sprzedaży 12317,00 9882,00 2951,00 2387,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11712,00 10000,00 2806,00 2415,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10122,00 11450,00 2425,00 2766,00
Zysk (strata) netto 8106,00 8923,00 1942,00 2155,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13579,00 2765,00 3254,00 668,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -96,00 -1343,00 -23,00 -324,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3964,00 -2056,00 -950,00 -497,00
Przepływy pieniężne netto ? razem 9518,00 -634,00 2281,00 -153,00
Aktywa/Pasywa razem 77052,00 72407,00 18847,00 16394,00
Aktywa trwałe 19850,00 19984,00 4855,00 4525,00
Aktywa obrotowe 57202,00 52423,00 13992,00 11869,00
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Berling 67883,00 62786,00 16605,00 14215,00
Zobowiązania razem 9169,00 9422,00 2243,00 2133,00
Zobowiązania długoterminowe 113,00 487,00 28,00 110,00
Zobowiązania krótkoterminowe 9056,00 9135,00 2215,00 2068,00
Liczba akcji (tys. szt.) 17476,00 17400 17476,00 17400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,46 0,51 0,11 0,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 3,88 3,61 0,95 0,92
Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do EUR ustalanych przez NBP w szczególności: - kursu obwiązującego na ostatni dzień każdego okresu ( 31.12.201r2. - kurs ogłoszony przez NBP –tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2012 z dnia 31.12.2012 tj. 4,0882 zł), - kurs średni w każdym okresie obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie (2012r - 4,1736 zł; 2011 r. - 4,1401 zł).
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu z działalności BERLING S.A..PDF
Pismo Prezesa dot. BERLING S.A..PDF
Oświadczenie Zarządu o wyborze podmiotu do badania sprawozdania finansowego.PDF
Oswiadczenie Zarządu o jednostkowym sprawozdaniu finansowym.PDF
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.PDF
Opinia i raport niezależnego rewidenta - BERLING S.A..pdf
Sprawozdanie finansowe BERLING S.A..PDF

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2013-03-21
BERLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BERLING S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-018 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Zgoda 5/8
(ulica) (numer)
(22) 727 84 97 (22) 736 28 99
(telefon) (fax)
investor@berling.pl www.berling.pl
(e-mail) (www)
522-005-97-42 010164538
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d2u39gi

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-21 Hanna Berling Prezes Zarządu
2013-03-21 Paweł Ciechański Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-21 Zbigniew Dorodziński Główny księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2u39gi

Podziel się opinią

Share
d2u39gi
d2u39gi