Trwa ładowanie...
d1m2yrb

BERLING S.A. - Raport roczny R 2014

BERLING S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d1m2yrb
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży 78 389 98 676 18 709 23 433
Zysk (strata) ze sprzedaży 4 671 8 986 1 115 2 134
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 769 8 736 1 138 2 075
Zysk (strata) przed opodatkowania 5 345 8 980 1 276 2 133
Zysk (strata) netto 4 321 7 230 1 031 1 717
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 839 1 609 2 349 382
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 108 -6 989 26 -1660
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 546 -4 076 -1 324 -968
Przepływy pieniężne netto ? razem 4 401 -9 456 1 051 -2 246
Aktywa/Pasywa razem 79 582 79 753 18 671 19 231
Aktywa trwałe 26 741 26 703 6 274 6 439
Aktywa obrotowe 52 841 53 049 12 397 12 792
Kapitał własny 70 610 71 554 16 566 17 254
Zobowiązania razem 8 972 8 198 2 105 1 977
Zobowiązania długoterminowe 243 182 57 44
Zobowiązania krótkoterminowe 8 729 8 016 2 048 1 933
Liczba akcji (tys. szt.) 17 550 17 5241 17 550 17 524
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,25 0,41 0,06 0,10
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 4,02 4,08 0,94 0,98
Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do EUR ustalanych przez NBP w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu (31.12.2014 r. - kurs ogłoszony przez NBP – tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2014 z dnia 2014-12-31 tj. 4,2623 zł; 31.12.2013 r. - kurs ogłoszony przez NBP – tabela kursów średnich NBP nr 251/A/NBP/2013 z dnia 31.12.2013 tj. 4,1472 zł), - kurs średni w każdym okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie (2014r. – 4,1893 zł; 2013r. – 4,2110 zł).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Jedn_ Sprwa_ Fin_ BSA.PDF Jednostkowe sprawozdanie finansowe BERLING S.A.
SprawZarz z Dział_ Emitenta.PDF Sprawozdanie Zarządu z działalności BERLING S.A.
BerlingBSF2014opinia4AUDYT.pdf Opinia i raport niezależnego rewidenta - BERLING S.A.
Osw_ Zarzadu o JSF.PDF Oświadczenie Zarządu o jednostkowym sprawozdaniu finansowym BERLING S.A.
Ośw_ Zarzadu - PU do bad_ SF.PDF Oświadczenie Zarządu o wyborze podmiotu do badania sprawozdania finansowego BERLING S.A.
Pismo P_ Prezes BERLING SA.PDF Pismo Prezesa dot. BERLING S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1m2yrb

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BERLING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BERLING S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-018 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Zgoda | | 5/8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 727 84 97 | | (22) 736 28 99 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | investor@berling.pl | | www.berling.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 522-005-97-42 | | 010164538 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Hanna Berling Prezes Zarządu
2015-03-20 Paweł Ciechański Vce Prezes Zarządu
2015-03-20 Radosław Mrowiński Vce Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Zbigniew Dorodziński Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1m2yrb

Podziel się opinią

Share
d1m2yrb
d1m2yrb