Trwa ładowanie...
d1dxxvv
espi

BERLING S.A. - Wypłata dywidendy przez spółkę Brling S.A. (11/2011)

BERLING S.A. - Wypłata dywidendy przez spółkę Brling S.A. (11/2011)
Share
d1dxxvv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-15
Skrócona nazwa emitenta
BERLING S.A.
Temat
Wypłata dywidendy przez spółkę Brling S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Berling S.A. informuje, że w dniu 14.06.2011r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy dla Akcjonariuszy w kwocie 1.713,8 tyś (słownie: jeden milion siedemset trzynaście tysięcy osiemset złotych). Kwota dywidendy na 1 akcje wynosi 0,09 złotych (słownie: dziewięć groszy), liczba akcji objętych dywidendą wynosi 17.400.200. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 30 czerwca 2011r., natomiast terminem wypłaty dywidendy jest 10 września 2011r. Podstawa prawna przekazania raportu: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 1 pkt. 7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BERLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BERLING S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-519 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Wspólna 25
(ulica) (numer)
(22) 727 84 97 (22) 736 28 99
(telefon) (fax)
investor@berling.pl www.berling.pl
(e-mail) (www)
522-005-97-42 010164538
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Hanna Berling Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dxxvv

Podziel się opinią

Share
d1dxxvv
d1dxxvv