Trwa ładowanie...
d1nki6b

BEST - Emisja obligacji w ramach oferty publicznej (7/2015)

BEST - Emisja obligacji w ramach oferty publicznej (7/2015)

Share
d1nki6b

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BEST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji w ramach oferty publicznej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka)
informuje, że w dniu 17 lutego 2015 r. podjął uchwałę nr 16/2015 w sprawie emisji obligacji serii K4 (Obligacje) przez BEST S.A. z siedzibą w Gdyni oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji Obligacji. Emisja Obligacji następuje w związku z uchwałą Zarządu Spółki nr 13/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w przedmiocie ustanowienia przez Spółkę publicznego programu emisji obligacji (Program), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. i uchwałą nr 28/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w przedmiocie zatwierdzenia warunków emisji obligacji oraz wzoru formularza ostatecznych warunków emisji obligacji, a także w oparciu o zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r. prospekt emisyjny podstawowy i w dniu 22 kwietnia 2014 aneks do prospektu emisyjnego podstawowego, które razem stanowią prospekt emisyjny podstawowy (Prospekt). Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl.
Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej. Spółka wyemituje nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych. Obligacje nie będą miały formy dokumentu, będą na okaziciela w formie zdematerializowanej i nie będą zabezpieczone. Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej, która zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta na podstawie przeprowadzonego procesu budowy księgi popytu, w drodze odrębnej uchwały i będzie jednakowa dla wszystkich Obligacji. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,5 % w skali roku. Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych. Obligacje zostaną wykupione w terminie 60 (sześćdziesięciu) miesięcy od dnia emisji po ich wartości nominalnej. Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Obligacje nie będą obligacjami zamiennymi
na akcje Emitenta, obligacjami z prawem pierwszeństwa uprawniającymi do subskrybowania akcji Emitenta z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami, ani obligacjami przychodowymi. Emitent nie określił celu emisji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na: (i) finansowanie i refinansowanie wydatków związanych z nabywaniem przez grupę kapitałową Emitenta (Grupa) portfeli wierzytelności; lub (ii) finansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych w związku z nabyciem udziałów, certyfikatów inwestycyjnych lub akcji w innych podmiotach z branży windykacyjnej lub nabyciem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa od takich podmiotów; lub (iii) refinansowanie istniejącego zadłużenia Grupy. Planowane przez Emitenta efekty przedsięwzięcia, które mają być sfinansowane z emisji Obligacji będą porównywalne z efektami podobnych przedsięwzięć realizowanych dotychczas przez Spółkę. Wartość zaciągniętych przez Emitenta
zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 178.691 tys. PLN, z tego zobowiązania finansowe 157.544 tys. PLN. Ze względu na prowadzoną działalność ? inwestycje w pakiety wierzytelności, do czasu całkowitego wykupu Obligacji, Emitent planuje poniesienie kolejnych nakładów, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji, w tym obligacji objętych Programem lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie Emitent będzie dokonywać również spłaty zobowiązań wynikających z wcześniejszych emisji obligacji. Ponadto Emitent na bieżąco będzie wypłacać odsetki od wszystkich wyemitowanych dotąd serii obligacji. Do niniejszego raportu dołączono ostateczne warunki emisji Obligacji, które będą podstawą budowy księgi popytu. Po zakończeniu budowy księgi popytu Emitent ustali końcową treść ostatecznych warunków emisji Obligacji, które będą stanowić szczegółowe warunki oferty Obligacji w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący 7-2015_załącznik - ostateczne warunki emisji obligacji serii K4.pdf | Ostateczne warunki emisji serii K4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nki6b

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | BEST SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | BEST | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 81-323 | | Gdynia | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Morska | | 59 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (0-58) 769 92 99 | | (0-58) 769 92 26 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | best@best.com.pl | | best.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 585-00-11-412 | | 190400344 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Urszula Rybszleger Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nki6b

Podziel się opinią

Share
d1nki6b
d1nki6b