Trwa ładowanie...
d29r10g
espi

BEST - Zawarcie umowy znaczącej (21/2012)

BEST - Zawarcie umowy znaczącej (21/2012)

Share
d29r10g

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BEST | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 30 listopada 2012 przez Emitenta z BEST Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni ("Towarzystwo") oraz z HOIST KREDIT AKTIEBOLAG z siedzibą w Sztokholmie ("Hoist") umowy inwestycyjnej ("Umowy"). Na podstawie zawartej Umowy strony określiły wzajemne relacje wynikające ze wspólnej planowanej inwestycji w BEST III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("BEST III NSFIZ"). Inwestycja polega na zakupie przez BEST III NSFIZ portfela wierzytelności ("Portfela"), a następnie warunkowej odsprzedaży Portfela do HOIST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie ("HOIST I NSFIZ") w celu pozyskania środków na zapłatę ceny pierwotnemu zbywcy Portfela. Skutek rozporządzający umowy sprzedaży Portfela, tj. przejście własności portfela z BEST III NSFIZ na HOIST I NSFIZ nastąpi tylko w razie ziszczenia się warunku
zawieszającego ("Warunku Zawieszającego"), zgodnie z którym sprzedaż Portfela przez BEST III NSFIZ na rzecz HOIST I NSFIZ będzie skuteczna z dniem 30 czerwca 2013 roku, jeżeli do dnia 29 czerwca 2013 roku BEST III NSFIZ nie przeprowadzi skutecznie emisji obligacji, w ramach których pozyska środki wystarczające do: (i) zrefinansowania wszystkich obligacji BEST III NSFIZ pozostających do wykupu na ten dzień oraz (ii) zwrotu do HOIST I NSFIZ ceny za Portfel. Umowa reguluje również kwestie związane z powierzeniem Emitentowi do zarządzania sekurytyzowanych wierzytelności wchodzących w skład Portfela. Strony w Umowie ustaliły wynagrodzenie Emitenta za zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami wchodzącymi w skład Portfela na zasadach rynkowych. Do Umowy mają odpowiednie zastosowanie postanowienia umowy, której istotne warunki zostały przedstawione w raporcie bieżącym BEST S.A. nr 03/2012 z dnia 13.04.2012 r., za wyjątkiem postanowień odnoszących się do poziomu wskaźników związanych z wpływami z
sekurytyzowanych wierzytelności, których nieosiągnięcie w okresie oznaczonym w umowie dawałoby Hoist prawo do powierzenia zarządzania częścią sekurytyzowanych wierzytelności BEST III NSFIZ wchodzących w skład Portfela, innemu niż Emitent podmiotowi (Drugi Zarządzający), które nie mają zastosowania do sekurytyzowanych wierzytelności wchodzących w skład Portfela. Ponadto strony zobowiązały się do czasu spełnienia się Warunku Zawieszającego nie przekazać zarzadzania Portfelem lub wierzytelnościami wchodzącymi w skład Portfela podmiotowi innemu niż Emitent. Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta ? stosownie do treści §2 ust. 1 pkt 44 lit. a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259). Z uwagi na to, że Umowa została zawarta na
czas nieokreślony i uzależniona jest od spełnienia się warunku, a jednocześnie brak jest możliwości określenia wartości świadczeń wynikających z zawartej umowy, zgodnie z §2 ust. 2 Rozporządzenia wartość świadczeń konieczna do ustalenia tego, czy Umowa ma charakter znaczący została oszacowana za okres 5 lat. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d29r10g

| | | BEST SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BEST | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-323 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Morska | | 59 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-58) 769 92 99 | | (0-58) 769 92 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | best@best.com.pl | | best.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 585-00-11-412 | | 190400344 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2012-11-30 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d29r10g

Podziel się opinią

Share
d29r10g
d29r10g