Trwa ładowanie...
d3c3zb9
d3c3zb9
espi

BETACOM - Raport półroczny SA-P 2010

BETACOM - Raport półroczny SA-P 2010
Share
d3c3zb9
FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2010
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2010 obejmujące okres od 2010-04-01 do 2010-09-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2009 obejmujące okres od 2009-04-01 do 2009-09-30
data przekazania: 2010-11-30
BETACOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BETACOM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-377 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Połczyńska 31A
(ulica) (numer)
022 533 98 88 022 533 98 99
(telefon) (fax)
betacom@betacom.com.pl www.betacom.com.pl
(e-mail) (www)
527-10-22-097 010963920
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo
FALSE Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe TRUE w wersji skróconej FALSE w wersji pełnej
TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych
TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Informacja dodatkowa
TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym
TRUE Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2010 półrocze / 2009 półrocze / 2010 półrocze / 2009
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 793 25 320 8 654 5 889
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 428 -2 573 -604 -598
Zysk (strata) brutto -2 451 -3 224 -610 -750
Zysk (strata) netto -2 014 -2 653 -501 -617
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 070 -351 764 -82
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 577 -1 082 -641 -252
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -474 -388 -118 -90
Przepływy pieniężne netto, razem 19 -1 821 5 -424
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 38 935 35 937 9 765 9 305
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 468 16 456 5 385 4 261
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 631 771 158 200
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 287 8 529 3 583 2 208
Kapitał własny (na koniecpółrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 467 19 481 4 381 5 044
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 020 2 020 507 523
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 020 000 2 020 000 2 020 000 2 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,00 -1,31 -0,25 -0,31
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,00 -1,31 -0,25 -0,31
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,65 9,64 2,17 2,50
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,65 9,64 2,17 2,50
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 505,00 0,00 117,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOALBOOPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Plik Opis
raport z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Betacom.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania SF z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Betacom S.A.

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania Betacom S.A. 2010.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia SF za pierwsze półrocze 2010

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Plik Opis
Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnonego do badania SF Betacom S.A. 2010.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-26 Mirosław ZałęskiArtur JurskiRobert FręchowiczRafał JagniewskiJarosław Pencak Prezes ZarząduWiceprezes ZarzaduCzłonek ZarząduCzłonek ZarząduCzłonek Zarządu Mirosław ZałęskiArtur JurskiRobert FręchowiczRafał JagniewskiJarosław Pencak

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Półroczne sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 2010.pdf Półroczne sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 2010r.

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
482937315893619

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2010 2009 półrocze / 2009
AKTYWA
Aktywa trwałe 12 918 11 081 11 475
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 4 883 4 684 3 808
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 3 577 2 515 3 356
Należności długoterminowe 895 795 889
Od jednostek powiązanych 855 747 811
Od pozostałych jednostek 40 48 78
Inwestycje długoterminowe 1 188 1 133 1 052
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe 1 188 1 133 1 052
w jednostkach powiązanych, w tym: 1 188 1 133 1 052
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 674 674 674
udzielone pożyczki 514 459 378
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 375 1 954 2 370
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 375 1 954 2 168
Inne rozliczenia międzyokresowe 202
Aktywa obrotowe 26 017 24 856 26 094
Zapasy 1 204 817 2 509
Należności krótkoterminowe 9 914 8 639 7 443
Od jednostek powiązanych 669 665 283
Od pozostałych jednostek 9 245 7 974 7 210
Inwestycje krótkoterminowe 4 918 4 899 3 984
Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 918 4 899 3 984
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 918 4 899 3 984
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 981 10 501 12 158
A k t y w a r a z e m 38 935 35 937 37 569
PASYWA
Kapitał własny 17 467 19 481 19 786
Kapitał zakładowy 2 020 2 020 2 020
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy 20 419 20 419 20 419
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 958
Zysk (strata) netto -2 014 -2 958 -2 653
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 468 16 456 17 783
Rezerwy na zobowiązania 1 597 1 614 1 745
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 528 1 545 1 676
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 69 69 69
długoterminowa 69 69 69
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe 631 771 1 378
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 631 771 1 378
Zobowiązania krótkoterminowe 14 287 8 529 8 875
Wobec jednostek powiązanych 152 276
Wobec pozostałych jednostek 13 842 7 930 8 631
Fundusze specjalne 293 323 244
Rozliczenia międzyokresowe 4 953 5 542 5 785
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe 4 953 5 542 5 785
długoterminowe
krótkoterminowe 4 953 5 542 5 785
P a s y w a r a z e m 38 935 35 937 37 569
Wartość księgowa 17 467 19 481 19 786
Liczba akcji (w szt.) 2 020 000 2 020 000 2 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,65 9,64 9,80
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 020 000 2 020 000 2 020 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,65 9,64 9,80
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2010 2009 półrocze / 2009
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe 13 966 13 378 10 434
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 13 966 13 378 10 434
udzielonych gwarancji i poręczeń 8 624 8 036 5 092
udzielonych poręczeń wekslowych 5 342 5 342 5 342
Inne (z tytułu) 6 219 5 675 5 623
zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa 5 000 5 000 5 000
blokada środków na rachunku bankowym 1 219 675 623
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 20 185 19 053 16 057

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2010 półrocze / 2009
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 34 793 25 320
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów 15 154 15 772
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 19 639 9 548
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 31 342 21 076
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12 066 11 945
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 19 276 9 131
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 451 4 244
Koszty sprzedaży 3 759 4 768
Koszty ogólnego zarządu 2 207 2 126
Zysk (strata) ze sprzedaży -2 515 -2 650
Pozostałe przychody operacyjne 150 102
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 70 17
Dotacje
Inne przychody operacyjne 80 85
Pozostałe koszty operacyjne 63 25
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 62 10
Inne koszty operacyjne 1 15
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 428 -2 573
Przychody finansowe 159 80
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 89 80
od jednostek powiązanych 51 4
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 70
Koszty finansowe 182 731
Odsetki w tym: 182 143
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 588
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -2 451 -3 224
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto -2 451 -3 224
Podatek dochodowy -437 -571
część bieżąca
część odroczona -437 -571
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanychwycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto -2 014 -2 653
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -2 319 -2 602
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 020 000 2 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,00 -1,31
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 020 000 2 020 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,00 -1,31
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własnościWskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2010 2009 półrocze / 2009
Kapitał własny na początek okresu (BO) 19 481 22 945 22 945
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 19 481 22 945 22 945
Kapitał zakładowy na początek okresu 2 020 2 020 2 020
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 020 2 020 2 020
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu 20 419 20 382 20 382
Zmiany kapitału zapasowego 37 37
zwiększenia (z tytułu) 37 37
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo) 37 37
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu 20 419 20 419 20 419
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 958 543 543
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 543 543
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 543 543
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 543 543
podział zysku (na kapitał zapasowy) 37 37
podział zysku (wypłata dywidendy) 506 506
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 958
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłychna początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 958
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 958
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
Wynik netto -2 014 -2 958 -2 653
zysk netto
strata netto 2 014 2 958 2 653
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 17 467 19 481 19 786
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2010 półrocze / 2009
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto -2 014 -2 653
Korekty razem 5 084 2 302
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 1 333 1 510
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -9 33
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 165 135
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -54 -22
Zmiana stanu rezerw -16 247
Zmiana stanu zapasów -388 290
Zmiana stanu należności -1 376 4 087
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 919 -1 364
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -489 -2 620
Inne korekty -1 6
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 070 -351
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 71 39
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 71 39
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 2 648 1 121
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 610 855
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym: 38 266
w jednostkach powiązanych 38 266
nabycie aktywów finansowych 184
udzielone pożyczki długoterminowe 38 82
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 577 -1 082
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki 474 388
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 301 249
Odsetki 173 139
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -474 -388
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 19 -1 821
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 19 -1 821
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 222
Środki pieniężne na początek okresu 4 918 5 805
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 918 3 984
o ograniczonej możliwości dysponowania 1 780 813
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
Półroczne skrócone SF Betacom S.A. 2010 informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa do półrocznego sprawozdania finansowego Betacom S.A.

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

d3c3zb9

Podziel się opinią

Share
d3c3zb9
d3c3zb9