Trwa ładowanie...
d3upaj9
d3upaj9
espi

BGŻ SA - Powołanie osób nadzorujących (28/2011)

BGŻ SA - Powołanie osób nadzorujących (28/2011)
Share
d3upaj9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BGŻ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie osób nadzorujących | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Powołanie osób nadzorujących Raport bieżący 28/2011 z 21 lipca 2011 r. Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank", "Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2011 roku powołało Panią Monikę Nachyła oraz Pana Dariusza Fillar do Rady Nadzorczej Banku. W załączeniu życiorys Pani Moniki Nachyła. Pani Monika Nachyła nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do przedmiotu działalności Banku i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Pani Monika Nachyła nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W załączeniu życiorys Pana Dariusza Fillar. Pan Dariusz Fillar nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do przedmiotu działalności Banku i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek
organu spółki kapitałowej. Pan Dariusz Fillar nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 28 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | MNachylapl.pdf | | | | | | | | | | |
| | MNachylaeng.pdf | | | | | | | | | | |
| | Prof_D Fillar_pl.pdf | | | | | | | | | | |
| | ProfDFillar_eng.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Appointment of New Supervisory Board Members Current report 28/2011 date July 21, 2011 The Management Board of Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. with its seat in Warsaw (“Bank”, “Company”) hereby informs, that the Extraordinary General Meeting during its seating on July 21, 2011 has appointed Ms. Monika Nachyła and Mr. Dariusz Fillar to the Bank’s Supervisors Board. Ms. Monika Nachyła curriculum vitae is enclosed to this current report Ms. Monika Nachyła is not carrying out activities, that are competitive to the Bank’s activities nor does participate in a competitive company as a partner in a civil partnership or as a member of supervisory body of a capital company. Ms. Monika Nachyła is not entered in the Register of Insolvent Debtors pursuant to the National Court Register. Mr. Dariusz Fillar curriculum vitae is enclosed to this current report Ms. Dariusz Fillar is not carrying out activities, that are competitive to the Bank’s activities nor does participate in a competitive company as a partner in
a civil partnership or as a member of supervisory body of a capital company. Ms. Dariusz Fillar is not entered in the Register of Insolvent Debtors pursuant to the National Court Register. Legal basis: § 28 in relation to § 5 section 1 point 22 of the Ordinance of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states | |

d3upaj9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA
(pełna nazwa emitenta)
BGŻ SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-211 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KASPRZAKA 10/16
(ulica) (numer)
22 860 44 00 22 860-50-00
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@bgz.pl www.bgz.pl
(e-mail) (www)
526-100-85-46 010778878
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Dariusz Odziona Wiceprezes Zarządu
2011-07-21 Łukasz Urbaniak Dyrektor Zarządzający ds. Controllingu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3upaj9

Podziel się opinią

Share
d3upaj9
d3upaj9