Trwa ładowanie...
d3rpqji
espi

BGŻ SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

BGŻ SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
Share
d3rpqji
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody z tytułu odsetek 1 583 751 1 208 656 377 551 299 076
Przychody z tytułu opłat i prowizji 265 927 229 961 63 394 56 903
Zysk (strata) brutto 105 499 116 984 25 150 28 947
Zysk (strata) netto 77 658 100 882 18 513 24 963
Całkowite dochody ogółem 181 524 118 198 43 274 29 248
Przepływy środków pieniężnych netto, razem 550 596 613 149 131 257 151 721
Aktywa razem 36 258 770 31 754 010 8 813 936 7 198 497
Zobowiązania wobec klientów 25 654 452 20 832 385 6 236 193 4 722 612
Zobowiązania razem 32 939 384 29 140 795 8 007 046 6 606 092
Kapitał akcyjny 51 137 43 137 12 431 9 779
Kapitał własny razem 3 319 386 2 613 215 806 890 592 405
Liczba akcji (w szt.) 51 136 764 43 136 764
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 1,52 2,34 0,37 0,53
Razem fundusze własne 3 105 235 2 454 971 754 834 556 531
Całkowity wymóg kapitałowy 2 184 936 1 909 930 531 124 432 973
Współczynnik wypłacalności (%) 11,4% 10,3%
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody z tytułu odsetek 1 583 751 1 208 656 377 551 299 076
Przychody z tytułu opłat i prowizji 265 927 229 964 63 394 56 903
Zysk (strata) brutto 106 935 116 183 25 492 28 749
Zysk (strata) netto 79 094 100 081 18 855 24 765
Całkowite dochody ogółem 182 960 117 397 43 616 29 049
Przepływy środków pieniężnych netto, razem 550 596 613 149 131 257 151 721
Aktywa razem 36 239 668 31 734 823 8 809 293 7 194 147
Zobowiązania wobec klientów 25 654 511 20 832 430 6 236 208 4 722 622
Zobowiązania razem 32 929 210 29 130 736 8 004 572 6 603 812
Kapitał akcyjny 51 137 43 137 12 431 9 779
Kapitał własny razem 3 310 458 2 604 087 804 720 590 335
Liczba akcji (w szt.) 51 136 764 43 136 764
Razem fundusze własne 3 100 158 2 449 661 753 600 555 328
Całkowity wymóg kapitałowy 2 190 400 1 913 406 532 452 433 761
Współczynnik wypłacalności (%) 11,3% 10,2%
Do przeliczenia wykorzystano kurs EUR ogłoszony przez NBP na 30 września 2012 - 1 EUR = 4,1138 PLN oraz na 30 września 2011 - 1 EUR= 4,4112 PLN Do przeliczenia pozycji: przychody z tytułu odsetek, przychody z tytułu opłat i prowizji, zysk (strata) brutto, zysk (strata) netto, całkowite dochody ogółem, przepływy środków pieniężnych netto, razem wykorzystano kurs EUR liczony jako średnie arytmetyczne kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca za okres 1 stycznia - 30 września 2012 - 1 EUR = 4,1948 PLN oraz 1 stycznia - 30 września 2011 - 1 EUR = 4,0413 PLN
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SFBGZ3Q_2012.pdf Niebadany Śródroczny Skrócony Skonsolidowany Raport Finansowy Grupy Kapitałowej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzony za III kwartał 2012 roku zakończony dnia 30 września 2012 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla banków
za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2012-11-07
BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA
(pełna nazwa emitenta)
BGŻ SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-211 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KASPRZAKA 10/16
(ulica) (numer)
22 860 44 00 22 860-50-00
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@bgz.pl www.bgz.pl
(e-mail) (www)
526-100-85-46 010778878
(NIP) (REGON)
d3rpqji

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Gerardus Embrechts Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2012-11-07 Łukasz Urbaniak Dyrektor Zarządzający ds. Controllingu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rpqji

Podziel się opinią

Share
d3rpqji
d3rpqji