Trwa ładowanie...
d27uut4
d27uut4
espi

BGŻ SA - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

BGŻ SA - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
Share
d27uut4
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze /2011
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody z tytułu odsetek 1 033 609,00 765 889,00 244 664,00 193 050,00
Przychody z tytułu opłat i prowizji 174 133,00 150 273,00 41 219,00 37 878,00
Zysk (strata) brutto 53 595,00 74 067,00 12 686,00 18 669,00
Zysk (strata) netto 39 456,00 60 282,00 9 340,00 15 195,00
Całkowite dochody ogółem 88 044,00 80 785,00 20 841,00 20 363,00
Przepływy środków pieniężnych netto, razem 174 718,00 -296 620,00 41 357,00 -74 766,00
Aktywa razem 35 069 762,00 28 353 340,00 8 229 827,00 7 112 161,00
Zobowiązania wobec klientów 24 123 812,00 19 548 216,00 5 661 139,00 4 903 481,00
Zobowiązania razem 32 343 856,00 25 777 538,00 7 590 138,00 6 466 046,00
Kapitał akcyjny 43 137,00 43 137,00 10 123,00 10 820,00
Kapitał własny razem 2 725 906,00 2 575 802,00 639 689,00 646 115,00
Liczba akcji (w szt.) 43 136 764,00 43 136 764,00
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 0,91 1,40 0,22 0,35
Razem fundusze własne 2 508 048,00 2 439 180,00 588 564,00 611 845,00
Całkowity wymóg kapitałowy 2 106 545,00 1 725 289,00 494 343,00 432 772,00
Współczynnik wypłacalności (%) 9,52 11,31
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody z tytułu odsetek 1 033 609,00 765 889,00 244 664,00 193 050,00
Przychody z tytułu opłat i prowizji 174 133,00 150 274,00 41 219,00 37 878,00
Zysk (strata) brutto 54 596,00 73 181,00 12 923,00 18 446,00
Zysk (strata) netto 40 457,00 59 396,00 9 577,00 14 971,00
Całkowite dochody ogółem 89 045,00 79 899,00 21 078,00 20 139,00
Przepływy środków pieniężnych netto, razem 174 718,00 -296 620,00 41 357,00 -74 766,00
Aktywa razem 35 050 227,00 28 334 066,00 8 225 243,00 7 107 326,00
Zobowiązania wobec klientów 24 123 857,00 19 548 259,00 5 661 150,00 4 903 491,00
Zobowiązania razem 32 333 684,00 25 767 477,00 7 587 751,00 6 463 522,00
Kapitał akcyjny 43 137,00 43 137,00 10 123,00 10 820,00
Kapitał własny razem 2 716 543,00 2 566 589,00 637 492,00 643 804,00
Liczba akcji (w szt.) 43 136 764,00 43 136 764,00
Razem fundusze własne 2 500 874,00 2 400 435,00 586 881,00 602 126,00
Całkowity wymóg kapitałowy 2 111 781,00 1 728 654,00 495 572,00 433 616,00
Współczynnik wypłacalności (%) 9,47 11,11
Do przeliczenia wykorzystano kurs EUR ogłoszony przez NBP na 30 czerwca 2012 - 1 EUR = 4,2613 PLN oraz na 30 czerwca 2011 - 1 EUR= 3,9866 PLN Do przeliczenia pozycji: przychody z tytułu odsetek, przychody z tytułu opłat i prowizji, zysk (strata) brutto, zysk (strata) netto, całkowite dochody ogółem, przepływy środków pieniężnych netto, razem wykorzystano kurs EUR liczony jako średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca za okres 1 stycznia - 31 czerwca 2012 - 1 EUR = 4,2246 PLN oraz 1 stycznia - 30 czerwca 2011 - 1 EUR = 3,9673 PLN
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla banków
za półrocze roku obrotowego 2012 obejmujące okres od 2012-01-01 do 2012-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2012-08-08
BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA
(pełna nazwa emitenta)
BGŻ SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-211 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KASPRZAKA 10/16
(ulica) (numer)
22 860 44 00 22 860-50-00
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@bgz.pl www.bgz.pl
(e-mail) (www)
526-100-85-46 010778878
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d27uut4

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SFBGZ1H_2012.pdf Niebadany Śródroczny Skrócony Skonsolidowany Raport Finansowy Grupy Kapitałowej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.sporządzony za I półrocze 2012 roku zakończone dnia 30 czerwca 2012 roku.
RaportAudytpraskons.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku
RaportAudytorajednostkowy.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku
Sprawozdanie_Zarzadu.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w I półroczu 2012 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Jacek Bartkiewicz Prezes Zarządu
2012-08-08 Gerardus Embrechts Pierwszy Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27uut4

Podziel się opinią

Share
d27uut4
d27uut4