Trwa ładowanie...
dlkje82

BGŻ SA - Zawarcie Uzgodnienia z organizacjami związkowymi (8/2015)

BGŻ SA - Zawarcie Uzgodnienia z organizacjami związkowymi (8/2015)

Share
dlkje82

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BGŻ SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie Uzgodnienia z organizacjami związkowymi | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie Uzgodnienia z organizacjami związkowymi Raport bieżący 8/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (?Spółka?, ?BGŻ?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r., niniejszym informuje, że w dniu 3 lutego 2015 r. Spółka zawarła Uzgodnienie z organizacjami związkowymi działającymi w Spółce (?Uzgodnienie?). Na mocy Uzgodnienia strony, w ślad za zobowiązaniami podjętymi na spotkaniu z przedstawicielami organizacji związkowych w dniu 27 listopada 2014r., ustaliły, że do dnia połączenia BGŻ z BNP Paribas Bank Polska S.A. (i niezależnie od dnia połączenia, przed dniem 31 marca 2015 r.): (i) pracownikom BGŻ nie będą wręczane wypowiedzenia umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników; oraz (ii) pracownikom BGŻ nie będą wręczane wypowiedzenia zmieniające warunki zatrudnienia poprzez przeniesienie do innej placówki, z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w likwidowanych oddziałach, co do których decyzje zostały już podjęte, po skonsultowaniu z
Radą Pracowników, oraz zmiany miejsca pracy w ramach rynku wewnętrznego. Strony Uzgodnienia potwierdziły również, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w dniu 10 lutego 2015 r. rozpoczną się negocjacje dotyczące warunków przeprowadzenia w BGŻ zwolnień grupowych. Ponadto, na podstawie Uzgodnienia organizacje związkowe zobowiązały się do tymczasowego zawieszenia akcji protestacyjnych. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Concluding a Consent with Labour Unions Current report 8/2015 dated 4 February 2015 The Management Board of Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (the “Company”, “BGŻ”), with reference to current report no. 6/2015 of 23 January 2015, hereby informs that on 3 February 2015 the Company concluded a Consent with the labour unions operating in the Company (“Consent”). In the Consent the parties, further to the commitments undertaken by the representatives of the labour unions during a meeting on 27 November 2014, have concluded that until the date of the merger of BGŻ with BNP Paribas Bank Polska S.A. (and irrespective of the date of the merger, before 31 March 2015): (i) no termination notices will be handed to BGŻ employees for reasons not attributable to the employees; and (ii) BGŻ employees will not be receiving notices revising the terms of employment by transfer to another branch, with the exception of employees working in branches that are being closed down, with regard to whom the decisions had already
been made, upon consulting the Employee Council, and the changes of the place of work within the framework of the domestic market. The parties to the Consent concluded that negotiations regarding the terms of implementing collective layoffs in BGŻ will commence on 10 February 2015. Furthermore, based on the Consent the labour unions undertook to temporarily put any industrial action on hold. Legal basis: Article 56 Section 1 Item 1 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies (consolidated text: Dz. U. of 2013, no. 1382) | | |
| | | | |

dlkje82

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BGŻ SA | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-211 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | KASPRZAKA | | 10/16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 860 44 00 | | 22 860-50-00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@bgz.pl | | www.bgz.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-100-85-46 | | 010778878 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-03 Józef Wancer Prezes Zarządu
2015-02-03 Magdalena Legęć Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlkje82

Podziel się opinią

Share
dlkje82
dlkje82