Trwa ładowanie...
d3lryvq
d3lryvq
espi

BIPROMET S.A. - Raport roczny R 2012

BIPROMET S.A. - Raport roczny R 2012
Share
d3lryvq
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody ze sprzedaży 58 472 90 996 14 010 21 979
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów -45 429 -77 539 -10 885 -18 729
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 077 7 999 1 456 1 932
Zysk (strata) brutto 5 788 7 739 1 387 1 869
Zysk (strata) netto 3 790 6 138 908 1 483
Całkowity dochód (strata) netto 4 020 6 438 963 1 555
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 780 16 969 -906 4 099
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 988 -5 390 -476 -1 302
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 551 -6 -372 -1
Przepływy pieniężne netto, razem -7 319 11 573 -1 754 2 795
Liczba akcji 6 199 800 6 199 800 6 199 800 6 199 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,61 0,99 0,15 0,24
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,61 0,99 0,15 0,24
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
Aktywa, razem 91 141 107 748 22 294 24 395
Zobowiązania długoterminowe 10 404 7 811 2 545 1 768
Zobowiązania krótkoterminowe 27 334 49 005 6 686 11 095
Kapitał własny 53 403 50 932 13 063 11 531
Kapitał akcyjny 627 627 153 142
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 8,61 8,22 2,11 1,86
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 8,61 8,22 2,11 1,86
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1BiprometopiniairaportzbadaniaR2012.pdf OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
2BiprometprawidłsporządzeniasprR2012.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
3BiprometoświadczeniewybóraudytoraR2012.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
4BiprometPismoPrezesaR_2012.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU
5SFjednostkoweR2012_Bipromet.pdf SPRAWOZDANIE FINANSOWE
6BiprometSprawozdanieZarząduR_2012.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOSCI SPÓŁKI

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-03-20
BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIPROMET S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-956 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Graniczna 29
(ulica) (numer)
032 7745801 032 2562761
(telefon) (fax)
bipromet@bipromet.com.pl www.bipromet.pl
(e-mail) (www)
6340197513 003555075
(NIP) (REGON)
Ernst & Young Audit Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d3lryvq

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Tadeusz Baj Prezes Zarządu
2013-03-20 Marek Kacprowicz Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Jolanta Nowosielska Prokurent, Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3lryvq

Podziel się opinią

Share
d3lryvq
d3lryvq