Trwa ładowanie...
d4ht0pr
d4ht0pr
espi

BIPROMET S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)

BIPROMET S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
Share
d4ht0pr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody ze sprzedaży 111 228 38 104 26 866 9 516
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów -97 031 -29 811 -23 437 -7 445
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 068 1 243 1 466 310
Zysk (strata) brutto 5 660 968 1 367 242
Zysk (strata) netto 4 157 340 1 004 85
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 4 440 391 1 072 98
Całkowity dochód (strata) netto 4 398 624 1 062 156
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 4 681 675 1 131 169
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 876 829 4 076 207
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 434 1 542 -1 313 385
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -55 -868 -13 -217
Przepływy pieniężne netto, razem 11 387 1 503 2 750 375
Liczba akcji 6 199 800 6 199 800 6 199 800 6 199 800
Zysk (strata) akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,72 0,06 0,17 0,02
Rozwodniony zysk (strata) akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,72 0,06 0,17 0,02
Aktywa, razem 120 174 80 199 27 208 20 251
Zobowiązania długoterminowe 10 405 9 614 2 356 2 428
Zobowiązania krótkoterminowe 54 352 19 931 12 306 5 033
Kapitał własny, w tym : 55 417 50 654 12 547 12 790
- Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 54 264 49 251 12 286 12 436
- Kapitał przypadający udziałom niesprawującym kontroli 1 153 1 403 261 354
Kapitał akcyjny 627 627 142 158
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 8,94 8,17 2,02 2,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 8,94 8,17 2,02 2,06
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
1GrupaBiprometopiniairaportzbadaniaRS_2011.pdf OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
2GrupaBiprometprawidłowośćsporządzeniasprRS_2011.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
3GrupaBiprometwybóraudytoraRS2011.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
4GrupaBiprometPismoPrezesaRS2011.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU
5SFskonsolidowaneRS2011_Bipromet.pdf SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
6GrupaBiprometSprawozdanieZarząduRS2011.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-03-19
BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIPROMET S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-956 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Graniczna 29
(ulica) (numer)
32 7745801 32 2562761
(telefon) (fax)
bipromet@bipromet.com.pl www.bipromet.pl
(e-mail) (www)
6340197513 003555075
(NIP) (REGON)
Ernst & Young Audit Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d4ht0pr

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Tadeusz Baj Prezes Zarządu
2012-03-19 Marek Kacprowicz Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Jolanta Nowosielska Prokurent, Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4ht0pr

Podziel się opinią

Share
d4ht0pr
d4ht0pr