Trwa ładowanie...
d2ub6ui
espi

BIPROMET S.A. - Zawarcie Aneksu do umowy kredytu z Bankiem PEKAO S.A. (11/2014)

BIPROMET S.A. - Zawarcie Aneksu do umowy kredytu z Bankiem PEKAO S.A. (11/2014)

Share
d2ub6ui

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIPROMET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie Aneksu do umowy kredytu z Bankiem PEKAO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Bipromet S.A. (Spółka)
informuje, iż w dniu dzisiejszym, w godzinach popołudniowych, wpłynął obustronnie podpisany Aneks Nr 7/2014 do Umowy Nr 4/2010/IŚCK Kredytu w rachunku bieżącym z dnia 19 lipca 2010 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie. Na mocy Aneksu Nr 7/2014 Bank udziela Kredytobiorcy wielocelowego limitu kredytowego do łącznej kwoty 16 000 000,00 (słownie: szesnaście milionów złotych) w walucie PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy. Limit może być wykorzystywany w Walucie Limitu oraz w następujących walutach: USD, EUR. Limit zostaje udostępniony Kredytobiorcy do dnia 30 czerwca 2014 r. W okresie Dostępności
Kredytobiorca będzie mógł wykorzystywać kwotę Limitu w Walucie Limitu lub w Walutach Wykorzystania w następujący sposób: 1) na rachunku bieżącym otwartym w Banku do łącznej kwoty nie przekraczającej 4 000 000,00 PLN - Kredyt w Rachunku Bieżącym, 2) na wydzielonych rachunkach kredytowych otwartych w Banku, w formie krótkoterminowych kredytów obrotowych, do łącznej kwoty nie przekraczającej 3 000 000,00 PLN ? Kredyty Obrotowe, 3) w formie gwarancji bankowych udzielanych na zlecenie Kredytobiorcy do łącznej kwoty nie przekraczającej 9 000 000,00 PLN ? Gwarancje, w tym: a) do łącznej kwoty stanowiącej równowartość 9 000 000,00 PLN w formie Gwarancji z terminem ważności do 12 miesięcy, b) do łącznej kwoty stanowiącej równowartość 7 000 000,00 PLN w formie Gwarancji z terminem ważności powyżej 12 miesięcy do 36 miesięcy, c) do łącznej kwoty stanowiącej równowartość 5 000 000,00 PLN w formie Gwarancji z terminem ważności powyżej 36 miesięcy do 72 miesięcy, 4) w formie akredytyw dokumentowych otwieranych na zlecenie
Kredytobiorcy do łącznej kwoty nieprzekraczającej równowartości 5 000 000,00 PLN - Akredytywy. Na mocy zawartego Aneksu Nr 7/2014 Bank i Kredytobiorca postanawiają, że okres ważności wnioskowanych Gwarancji / przewidywany ostateczny termin realizacji i zapłaty z tytułu otwartych Akredytyw może trwać: - dla Gwarancji maksymalnie 72 miesiące i nie może wykraczać poza 30 czerwca 2020 r., - dla Akredytyw maksymalnie 12 miesięcy i nie może wykraczać poza 30 czerwca 2015 r. Zabezpieczeniem spłaty Kredytu, odsetek, prowizji, opłat, kosztów Banku oraz wszelkich innych należności Banku z tytułu umowy, na mocy zawartego Aneksu Nr 7/2014 jest hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 20 000 000,00 PLN na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Granicznej 29 objętej KW nr KA1K/00026016/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód XI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Pozostałe zabezpieczenia prawne nie ulegają zmianie. Szczegółowe
warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar, których wartość przekracza kwotę 200.000 EURO. Przedmiotowa Umowa jest umową znaczącą w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z uwagi na jej wartość, która przekracza 10% wartości kapitału własnego Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ub6ui

| | | BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BIPROMET S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-956 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Graniczna | | 29 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 7745801 | | 032 2562761 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bipromet@bipromet.com.pl | | www.bipromet.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340197513 | | 003555075 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Maria Sowiak Członek Zarządu
2014-03-20 Jolanta Nowosielska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ub6ui

Podziel się opinią

Share
d2ub6ui
d2ub6ui