Trwa ładowanie...
d2eo4a2
d2eo4a2
espi

BLACK POINT - Planowane zmiany w statucie Emitenta. (20/2014) - EBI

BLACK POINT - Planowane zmiany w statucie Emitenta. (20/2014)
Share
d2eo4a2

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 20 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-21 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Planowane zmiany w statucie Emitenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje poniżej planowane zmiany Statutu Emitenta, które zostaną uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Black Point S.A. w dniu 19 grudnia 2014 r. (dalej: "NWZA"). Uchwałą nr 8 NWZA postanawia zmienić ust. 1, w tym pkt. e), Artykuł 8 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie: ?Artykuł 8 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 615.000 (sześćset piętnaście tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 12.300.000 (dwanaście milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, tj.: a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od A 00.000.001 do A 10.000.000; b) 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od B 000.001 do B 980.000; c) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o
wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od C 00.001 do C 20.000; d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od D. 000.001 do 200.000; e) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od E 2.600.001 do E 3.400.000; f) nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od G 000.001do nie więcej niż G 300.000. 1a. (uchylony). 1b. (uchylony). 1c. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od G 000.001 do nie więcej niż do G 300.000. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia
akcji serii G przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii 3 w ramach programu motywacyjnego, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r. 2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.? Poprzednie brzmienie artykułu 8 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 765.000 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 15.300.000 (piętnaście milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, tj.: a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od A 00.000.001 do A 10.000.000; b) 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od B 000.001 do B 980.000; c) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć
groszy) każda o numerach od C 00.001 do C 20.000; d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od D. 000.001 do 200.000 oraz nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od D 200.001 do nie więcej niż do D 500.000; e) 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od E 0.000.001 do E 3.400.000; f) nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od F 000.001 do nie więcej niż do F 400.000. 1a. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 15.000 zł (piętnaście tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o
numerach od D 200.001 do nie więcej niż do D 500.000. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii 1 w ramach II transzy emisyjnej, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r. 1b. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od F 000.001 do nie więcej niż do F 400.000. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii 2, wyemitowanych na podstawie oświadczenia II złożonego przez przedstawiciela jedynego obecnego akcjonariusza, wykonującego uprawnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 30 października 2012 r. 2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi. Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr KOLBUSZ Prezes Zarządu
Kamila YAMASAKI Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2eo4a2

Podziel się opinią

Share
d2eo4a2
d2eo4a2