Trwa ładowanie...
d35b17j

BNP Paribas Bank Polska poprawił zysk netto i wskaźnik NPL w 2014 r.

Warszawa, 06.03.2015 (ISBnews) - Zysk netto grupy BNP Paribas Banku Polska wyniósł 103,2 mln zł w 2014 roku i był o 0,9% wyższy niż rok wcześniej. Bez uwzględnienia wpływu pozycji o charakterze jednorazowym w 2013 roku oraz kosztów poniesionych w 2014 roku związanych z zamiarem połączenia z Bankiem BGŻ w wysokości 7,4 mln zł, zysk byłby wyższy o 6,1 mln zł (5,9%), podał bank. Wskaźnik kredytów z utratą wartości (NPL) poprawił się do 7,1% na koniec 2014 roku wobec 8,5% rok wcześniej.

Share
d35b17j

"Grupa kapitałowa BNP Paribas Banku Polska SA zakończyła rok 2014 zyskiem po opodatkowaniu w wysokości 103,2 mln zł, tj. o 0,9% wyższym w porównaniu z wynikiem za rok 2013. Powyższy relatywnie nieduży wzrost należy rozpatrywać w kontekście znaczących pozycji jednorazowych, które bank odnotował w roku 2013, w szczególności przychodu w wysokości 19,1 mln zł z tytułu restrukturyzacji pożyczki podporządkowanej z grupy BNP Paribas" - napisał prezes Frederic Amoudru w liście do akcjonariuszy.
Poza kwotą 19,1 mln zł przychodu netto z tytułu rozliczenia przedterminowej spłaty niektórych linii kredytowych, w 2013 r. bank poniósł także koszty związane z utworzeniem 20 mln zł rezerwy na ryzyko prawne w sprawach sądowych z klientami, dotyczących instrumentów pochodnych.

Wynik z działalności bankowej wyniósł 826 mln zł w 2014 r. wobec 823 mln zł rok wcześniej. Bank utrzymał marżę odsetkową netto na poziomie 2,8%, tj. z poprzedniego roku.

Koszty działania grupy i amortyzacja wyniosły 586 mln zł w 2014 r., co oznacza wzrost o 2,9% r/r.

d35b17j

Koszty osobowe wzrosły o 5,5% r/r do 294,0 mln zł. Na wzrost ten złożyły się głównie wyższe koszty rezerw na odprawy emerytalne, niewykorzystane urlopy oraz inne świadczenia pracownicze oraz koszty związane z połączeniem BGŻ i BNP Paribas Bankiem Polska wysokości 4,1 mln zł.

Zatrudnienie w grupie wynosiło 2 812 etatów na koniec 2014 roku w porównaniu do 2 794 etatów na koniec 2013 roku.

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) wzrósł do 70,9% na koniec 2014 r. wobec 69,2% rok wcześniej.

"W roku 2014, polityka ostrożnego zarządzania ryzykiem umożliwiła grupie utrzymanie kosztów ryzyka na niskim poziomie wraz z dalszą poprawą jakości naszego portfela kredytowego. Po raz pierwszy od wielu lat, łączna kwota rezerw na ryzyko nie przekroczyła 100 mln zł. Ponadto, udział kredytów nieregularnych w całości portfela kredytowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA zmalał z 8,5% na koniec roku 2013 do 7,1% na koniec roku 2014" - podkreślił Amoudru.

d35b17j

W 2014 roku koszty ryzyka wyniosły 110,0 mln zł, co oznacza wzrost o 16,4% w skali roku. Jednocześnie, współczynnik kosztu ryzyka wyniósł w 2014 roku 0,6% w porównaniu do 0,5% w 2013 roku.

Bank tłumaczy, że wzrost kosztów ryzyka w ujęciu rocznym spowodowany był wyższymi rezerwami na należności od klientów korporacyjnych oraz na kredyty konsumpcyjne klientów indywidualnych, podczas gdy odpisy na należności od małych i średnich przedsiębiorstw były istotnie niższe niż przed rokiem.

Wynik z tytułu rezerw wyniósł 10,7 mln zł w porównaniu do -21,8 mln zł w 2013 roku. Na wynik ten złożyły się: rozwiązanie rezerw na ryzyko prawne w sprawach sądowych z klientami banku dotyczących instrumentów finansowych ( 7,0 mln zł) oraz rozwiązania netto pozostałych rezerw na ryzyko prawne związane głównie z roszczeniami kontrahentów w wysokości 3,7 mln zł.

Wskaźnik kredytów z utratą wartości (NPL) poprawił się do 7,1% na koniec 2014 roku wobec 8,5% rok wcześniej.

d35b17j

Wartość portfela kredytowego zwiększyła się do 18,58 mld zł na koniec 2014 r. wobec 17,69 mld zł rok wcześniej (wzrost o 5% r/r).

Zobowiązania wobec klientów na koniec grudnia 2014 r. wyniosły 12,43 mld zł, co oznacza wzrost o 13,7% w skali roku.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy (obliczony według Bazylei III) wyniósł 12,9% na koniec 2014 r. w porównaniu do 12,4% na koniec grudnia 2013 roku (według Bazylei II).

Współczynnik Tier 1 (obliczony według Bazylei III) wyniósł 10,4% w porównaniu do 9,7% na koniec grudnia 2013 roku (według Bazylei II).

(ISBnews)

d35b17j

Podziel się opinią

Share
d35b17j
d35b17j