Trwa ładowanie...
d4m0xcc
espi

BNP PARIBAS PL - Zawarcie umów znaczących z klientami niebędącymi podmiotami powiązanymi z bankie...

BNP PARIBAS PL - Zawarcie umów znaczących z klientami niebędącymi podmiotami powiązanymi z bankiem (21/2011)
Share
d4m0xcc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BNP PARIBAS PL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów znaczących z klientami niebędącymi podmiotami powiązanymi z bankiem | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BNP Paribas Banku Polska SA (dalej: "Banku") informuje, że w dniu 20 lipca 2011 roku Bank zawarł z dwoma klientami z tej samej grupy finansowej, niebędącymi podmiotami powiązanymi z Bankiem, umowy o wielowalutowe linie kredytowe. Zgodnie z umowami, Bank udzieli tym klientom finansowania do maksymalnej wysokości w jednym przypadku 20 a w drugim 80 milionów euro, czyli równowartości odpowiednio 80 i 320 milionów złotych według średniego kursu NBP z dnia 20 lipca 2011 r. Całkowite zaangażowanie wobec grupy może zmienić się o równowartość maksymalnie 401 milionów złotych. Środki z kredytów zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności. Okres kredytowania wynosi 12 miesięcy. Warunki kredytowania nie odbiegają od warunków rynkowych. Umowy łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Banku. Podstawa prawna: §5, ust.1 pkt 3) i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | current report no. 21/2011 Conclusion of significant agreements with a Customers not affiliated with BNP Paribas Bank Polska SA The Board of Executives of BNP Paribas Bank Polska SA (hereinafter: “the Bank”) informs you that on July 20, 2011 the Bank concluded with two Customers from the same capital group, not affiliated with the Bank, multi-option credit line agreements. Under the agreements, the Bank will grant to the Customers multi-currency uncommitted financing up to the maximum amount in one case of EUR 20 million and in the second EUR 80 million, i.e. the equivalent of PLN 80 and 320 million respectively at the National Bank of Poland (NBP) mid-rate as of 20 July 2011. The exposure to the group may change by the maximum amount of EUR 100 million, i.e. the equivalent of PLN 401 million. Loan funds will be allocated to finance the Customers’ current business needs. The financing tenor is 12 months. Terms and conditions of the financing correspond to market conditions. The agreements jointly meet
the significant agreement criterion as their total value exceeds 10% of the Bank’s equity. Legal grounds: Article 5, item 1, section 3 and Article 9 of the Minister of Finance Ordinance dated 19 February 2009 regarding current and periodical information disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2009, No. 33, item 259, as amended). | |

d4m0xcc

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BNP PARIBAS PL Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-676 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SUWAK 3
(ulica) (numer)
566-90-00 566-90-31 566-90-10
(telefon) (fax)
info@bnpparibasfortis.pl www.bnpparibas.pl
(e-mail) (www)
6760078301 003915970
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Jan Bujak pierwszy wiceprezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0xcc

Podziel się opinią

Share
d4m0xcc
d4m0xcc