Trwa ładowanie...
d1zlgg8
d1zlgg8
espi

BNP PARIBAS PL - Zawarcie umowy znaczącej z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem (1...

BNP PARIBAS PL - Zawarcie umowy znaczącej z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem (19/2012)
Share
d1zlgg8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BNP PARIBAS PL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BNP Paribas Banku Polska SA (dalej: "Banku") informuje, że w dniu 29 sierpnia 2012 roku Bank zawarł umowę odnawialnej linii na gwarancje z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem. Na podstawie tej umowy, Bank udzieli klientowi gwarancji przetargowej oraz dobrego wykonania umów związanych z licencjami na import i eksport maksymalnie na okresy 36 miesięcy do wysokości 50 milionów euro, czyli równowartości 207,7 miliona złotych według średniego kursu NBP z dnia 29 sierpnia 2012 r. Okres kredytowania wynosi 12 miesięcy. Warunki udzielania gwarancji na podstawie tej umowy nie odbiegają od warunków rynkowych. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, gdyż wartość przedmiotu umowy przekracza 10% kapitałów własnych Banku. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3), §9 oraz §78 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | current report no. 19/2012 date: 29 August 2012 Conclusion of a significant agreement with a Customer not affiliated with the Bank The Board of Executives of BNP Paribas Bank Polska SA (hereinafter: “the Bank”) informs you that on 29 August 2012 the Bank concluded a revolving guarantee line agreement with a Customer not affiliated with the Bank. Under the agreement, the Bank will issue in favor of the Customer a bid bond and performance bonds related to import and export licenses for periods up to 36 months and the amount up to EUR 50 million, i.e. the equivalent of PLN 207.7 million at the National Bank of Poland (NBP) midrate as of 29 August 2012. The financing tenor is 12 months. Terms and conditions of issuing performance bonds under the agreement correspond to market conditions. The agreement meets the significant agreement criterion because its value exceeds 10% of the Bank’s equity.Legal grounds: Article 5, item 1, section 3, Article 9 and Article 78, item 3 of the Minister of Finance Ordinance
dated 19 February 2009 regarding current and periodical information disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2009, No. 33, item 259, as amended). | |

d1zlgg8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BNP PARIBAS PL Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-676 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SUWAK 3
(ulica) (numer)
566-90-00 566-90-31 566-90-10
(telefon) (fax)
info@bnpparibasfortis.pl www.bnpparibas.pl
(e-mail) (www)
6760078301 003915970
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-29 Frederic Amoudru prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zlgg8

Podziel się opinią

Share
d1zlgg8
d1zlgg8