Trwa ładowanie...
d2g5wbz

BNP PARIBAS PL - Zawarcie znaczącej umowy z klientami niebędącymi podmiotami powiązanymi z Bankie ...

BNP PARIBAS PL - Zawarcie znaczącej umowy z klientami niebędącymi podmiotami powiązanymi z Bankiem (6/2015)

Share
d2g5wbz

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BNP PARIBAS PL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z klientami niebędącymi podmiotami powiązanymi z Bankiem | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BNP Paribas Banku Polska S.A. (?Bank?) informuje, że w dniu 17 lutego 2015 roku zawarł z klientami, niebędącymi podmiotami powiązanymi z Bankiem, umowę wielocelowej linii kredytowej (?Umowa?) do maksymalnej wysokości 240 milionów złotych. Na podstawie Umowy, Bank udostępnia Klientom linię akredytyw oraz udziela kredytu w rachunku bieżącym bez zobowiązania do wypłaty. Okres kredytowania wynosi 12 miesięcy. Środki z kredytu oraz linia akredytyw udostępnione Klientowi w ramach Umowy są udostępniane w związku z jego bieżącą działalnością. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę, a linia akredytyw udostępniana jest na zasadach określonych w Umowie. Warunki kredytowania oraz udostępniania akredytyw określone w Umowie nie odbiegają od warunków rynkowych. Umowa spełnia kryterium znaczącej umowy, ponieważ wartość przedmiotu umowy przekracza 10% kapitałów własnych Banku. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3), §9 oraz §78 ust. 3 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | current report no. 06/2015 Conclusion of a significant agreement with Customers not affiliated with the Bank The Board of Executives of BNP Paribas Bank Polska SA (the “Bank”) hereby informs you that on 17 February 2015 the Bank concluded with Customers not affiliated with the Bank a multi-option credit line agreement (the “Agreement”) up to the maximum amount of PLN 240 million. Under the Agreement, the Bank provides a letter of credit line to the Customers and grants to them an uncommitted overdraft facility. The financing term is 12 months. The funds provided to the Customers under the credit facility and the letter of credit line, as stipulated by the Agreement, are made available in connection with the Customers’ current business. The interest on the overdraft facility is based on WIBOR increased by a margin and the letter of credit line is provided to the Customers on conditions defined under the Agreement. The terms and conditions of the financing and letters of credit that are set forth in the
Agreement correspond to market conditions. The Agreement meets the significant agreement criterion because its total value exceeds 10% of the Bank’s equity. Legal grounds: Article 5, item 1, section 3, Article 9 and Article 78, item 3 of the Minister of Finance Ordinance dated 19 February 2009 regarding current and periodical information disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (consolidated text Journal of Laws of 2014, item 133) | | |
| | | | |

d2g5wbz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BNP PARIBAS PL | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-676 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | SUWAK | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 566-90-00 566-90-31 | | 566-90-10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@bnpparibasfortis.pl | | www.bnpparibas.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6760078301 | | 003915970 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Frédéric Amoudru prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g5wbz

Podziel się opinią

Share
d2g5wbz
d2g5wbz