Trwa ładowanie...
d2gc2qg
espi

BOMI - Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką BDF sp. z o.o. z siedzi...

BOMI - Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką BDF sp. z o.o. z siedzibą w Sabniach (50/2011)

Share
d2gc2qg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOMI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką BDF sp. z o.o. z siedzibą w Sabniach | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BOMI S.A. ("Emitent") działając na podstawie art. 402 z indeksem 1 w zw. z art. 504 Kodeksu spółek handlowych, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2011 z dnia 25 lipca 2011 roku i raportu bieżącego Nr 37/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 roku, po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką BDF Sp. z o.o. z siedzibą w Sabniach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000132098 ("Połączenie"). Połączenie nastąpi na warunkach określonych w planie Połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 4 sierpnia 2011 roku, Nr 150 (3763), poz. 10195 oraz przekazanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 32/2011 z dnia 25 lipca 2011 roku. Plan Połączenia zakłada, że Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 § 1 i art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku BDF Sp. z o.o. na Emitenta, bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz bez wymiany udziałów BDF Sp. z o.o. na akcje Emitenta. W
wyniku połączenie BDF Sp. z o.o. zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. Jednocześnie zarząd Emitenta informuje, że akcjonariusze Emitenta, mają prawo przeglądać dokumenty dotyczące Połączenia, tj. w szczególności: 1) plan Połączenia wraz ze wszystkimi załącznikami, 2) sprawozdania finansowe BDF Sp. z o.o. za rok 2008 oraz sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności za lata 2009 i 2010, 3) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Emitenta za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, Z powyższymi dokumentami akcjonariusze mogą się zapoznawać w biurze zarządu Emitenta w Gdyni, przy ul. Gryfa Pomorskiego 71, w terminie do dnia 27 grudnia 2011 roku (włącznie), w dni robocze w godz. od 8.30 do 15:30. Zarząd przypomina, że raportem bieżącym nr 48/2011 zwołane zostało, na dzień 28 grudnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, którego przedmiotem będzie m.in. podjęcie uchwały o Połączeniu. Raport bieżący nr 48/2011 zawiera szczegółowe
informacje dotyczące procedur uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005, Nr 184, poz. 1539 ze zm.) ? informacje bieżące i okresowe. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gc2qg

| | | BOMI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BOMI | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-572 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gryfa Pomorskiego | | 71 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 6273460 | | 058 6273461 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biurozarzadu@bomi.pl | | www.bomi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5931007159 | | 190863162 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-02 Marek Romanowski Prezes Zarządu
2011-12-02 Jerzy Falkin Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gc2qg

Podziel się opinią

Share
d2gc2qg
d2gc2qg