Trwa ładowanie...
d3tiadf
d3tiadf
espi

BORYSZEW - Projekty uchwał NWZ Boryszew S.A., zwołanego na dzień 25 listopada 2013 roku (82/2013)

BORYSZEW - Projekty uchwał NWZ Boryszew S.A., zwołanego na dzień 25 listopada 2013 roku (82/2013)
Share
d3tiadf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 82 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał NWZ Boryszew S.A., zwołanego na dzień 25 listopada 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 25 listopada 2013 roku. (Projekt) Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie _______. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 81/2013 w dniu 29 października 2013r. oraz na stronie internetowej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie:
wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach
__ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie: połączenia Boryszew SA (jako Spółki Przejmującej) ze spółkami Boryszew ERG S.A. i Nylonbor Spółka z o.o. (jako Spółki Przejmowane) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie, działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Boryszew S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 23 października 2013 roku przez Zarządy Boryszew S.A. (Spółka Przejmująca) oraz Boryszew ERG S.A. i Nylonbor Spółka z o.o. (Spółki Przejmowane), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu Boryszew S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółkami Boryszew ERG S.A. i Nylonbor Spółka z
o.o. (jako Spółkami Przejmowanymi) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą, jako jedynego wspólnika, całego majątku Spółek Przejmowanych. § 2 Połączenie Spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: www.ir.boryszew.com.pl oraz www.boryszewerg.pl i www.nylonbor.pl. § 3 W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych. § 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Boryszew S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem
na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej. (Projekt) Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 W § 4 ust. 1 Statutu Spółki, dodaje się następujące rodzaje działalności: - PKD 25.40.Z Produkcja broni i amunicji, - PKD 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki. Uzasadnienie uchwały: W związku z planowanym połączeniem Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylobnor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, konieczne jest rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki. (Projekt) Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 listopada 2013 roku w
sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 W § 4 ust. 1 Statutu Spółki, dodaje się następujące rodzaje działalności: - PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, - PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, - PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, - PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, - PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, - PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno ? kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, - PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, - PKD 43.31.Z Tynkowanie, - PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, - PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, - PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki. (Projekt) Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Z dniem ???.. roku odwołuje się Pana ?????? ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uzasadnienie uchwały: Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji. (Projekt) Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Działając
na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Z dniem ???.. roku powołuje się Pana /Panią ?????????????????. do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uzasadnienie uchwały: Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji. Zgodnie z par. 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Boryszew Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BORYSZEW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-500 Sochaczew
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. 15 Sierpnia 106
(ulica) (numer)
46 863 02 01 46 863 02 01
(telefon) (fax)
boryszew@boryszew.com.pl boryszew.com.pl
(e-mail) (www)
837-000-06-34 750010992
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Piotr Szeliga Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tiadf

Podziel się opinią

Share
d3tiadf
d3tiadf