Trwa ładowanie...
d2xu0k6

Bowim - Nabycie akcji własnych przez Emitenta (14/2015)

Bowim - Nabycie akcji własnych przez Emitenta (14/2015)

Share
d2xu0k6

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Bowim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych przez Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Bowim? S.A. (dalej: ?Emitent" lub ?Bowim") informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2015 roku otrzymał od Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej: ?Dom Maklerski?) z siedzibą w Warszawie informację o wykonaniu przez Dom Maklerski dyspozycji przeniesienia na rachunek papierów wartościowych Emitenta 31.240 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 3.124 (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia cztery ) zł, o kodzie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. PLBOWM000019, stanowiących łącznie 0,16% kapitału zakładowego Spółki, dających 31.240 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, których emitentem jest Bowim, nabytych przez Bowim od spółki Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu (dalej: ?Konsorcjum Stali?) za łączną cenę 315.524 zł, tj. po cenie 10,10 złotych za jedną akcję. Nabycie akcji własnych przez Emitenta od Konsorcjum
Stali nastąpiło w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży akcji z dnia 7 marca 2014 r., o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2014 (?Warunkowa Umowa Sprzedaży Akcji?). Nabycie akcji własnych Bowim stanowi również realizację postanowień Aneksu nr 4 z dnia 24 stycznia 2014 r. do porozumienia inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r., zawartego pomiędzy Emitentem a Konsorcjum Stali (?Aneks nr 4?). Podstawę nabycia akcji własnych Emitenta stanowi upoważnienie udzielone uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ?Bowim? S.A. z dnia 7 marca 2014 r., o podjęciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2014 ? ?Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu?, podjętej na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych. Celem nabycia akcji własnych w wyżej opisanym zakresie jest wykonanie przez Emitenta zobowiązań Emitenta wskazanych w Warunkowej Umowie Sprzedaży Akcji oraz Aneksie nr 4. Łączna liczba wszystkich akcji własnych Bowim, po
nabyciu wyżej opisanych akcji własnych wynosi 511.600 akcji o łącznej wartości nominalnej 51.160 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt) zł, dających łącznie prawo do 511.600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i stanowiących łącznie 2,62% kapitału zakładowego Emitenta. Raport ma związek z następującymi raportami Emitenta: Raport nr 11/2015 ? Nabycie akcji własnych przez Emitenta Raport nr 08/2015 ? Nabycie akcji własnych przez Emitenta Raport nr 06/2015 ? Nabycie akcji własnych przez Emitenta Raport nr 58/2014 ? Nabycie akcji własnych przez Emitenta Raport nr 55/2014 ? Nabycie akcji własnych przez Emitenta Raport nr 46/2014 ? Nabycie akcji własnych przez Emitenta Raport nr 44/2014 ? Nabycie akcji własnych przez Emitenta Raport nr 41/2014 ? Nabycie akcji własnych przez Emitenta Raport nr 39/2014 ? Nabycie akcji własnych przez Emitenta Raport nr 37/2014 - Nabycie akcji własnych przez Emitenta Raport nr 31/2014 ? Nabycie akcji własnych przez Emitenta Raport nr 27/2014 - Cofnięcie powództwa
przez Bowim, Raport nr 26/2014 - Cofnięcie powództwa przez Konsorcjum Stali S.A., Raport nr 20/2014 - Zawarcie z Konsorcjum Stali S.A. warunkowej umowy sprzedaży akcji. Ustanowienie zabezpieczeń, Raport nr 8/2014 ? Zawarcie umowy z Konsorcjum Stali S.A., Raport nr 5/2014 - Otrzymanie pozwu o zapłatę, Raport nr 68/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, V Wydział Cywilny postanowienia w sprawie z wniosku Dom Maklerski IDM S.A., Raport nr 62/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Katowicach, Wydział XIV Gospodarczy wyroku w sprawie z powództwa Dom Maklerski IDM S.A., Raport nr 54/2013 - Otrzymanie z Sądu Okręgowego w Katowicach postanowienia w sprawie oddalenia wniosku Konsorcjum Stali S.A., Raport nr 51/2013 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie w przedmiocie złożonego zażalenia przez Konsorcjum Stali S.A., Raport nr 49/2013 - Wezwanie do zapłaty, Raport nr 45/2013 - Informacja o złożeniu pozwu przeciwko Konsorcjum Stali S.A., Raport nr 42/2013 - Informacja o wydaniu
przez Sąd Apelacyjny w Katowicach postanowienia o częściowej zmianie postanowienia z 21.05.2013 r., Raport nr 41/2013 - Informacja o wydaniu postanowienia o częściowym wstrzymaniu wykonania postanowienia wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Raport nr 39/2013 - Otrzymanie od Konsorcjum Stali żądania zawarcia umowy nabycia przez Bowim akcji własnych, Raport nr 38/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 6 oraz §12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xu0k6

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BOWIM SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bowim | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-200 | | Sosnowiec | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Niwecka | | 1E | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 32 39 29 300 | | +48 32 39 29 380 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | firma@bowim.pl | | www.bowim.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 645-22-44-873 | | 277486060 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2015-04-15 Jerzy Wodarczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xu0k6

Podziel się opinią

Share
d2xu0k6
d2xu0k6