Trwa ładowanie...
d2s4pz6
espi

Bowim - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOWIM S.A. (25/2014)

Bowim - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOWIM S.A. (25/2014)

Share
d2s4pz6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Bowim | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOWIM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BOWIM S. A. ("BOWIM S.A.", "Spółka") działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz art. 402(1), art. 402(2) KSH oraz § 16 ust. 2 Statutu Bowim S.A. zwołuje na dzień 8 maja 2014 roku, na godzinę 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bowim S.A. ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie wobec możliwego zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów (§7 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki). 5. Przedstawienie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7.
Przedstawienie przez Zarząd "BOWIM" i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku (od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.), b) sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok (za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.), c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku (od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.), d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2013 rok (za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.). 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "BOWIM" S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM w roku obrotowym 2013, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM za rok obrotowy 2013, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z
działalności Spółki za rok 2013. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2013 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM w roku obrotowym 2013, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013. 14. Podjęcie uchwały w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2013 lata obrotowe. 15. Podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2013. 16. Podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2013 rok.
17. Podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2013 rok. 18. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd BOWIM S.A. przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | OgloZWZ2014.pdf | | | | | | | | | | |
| | Projekty Uchwal ZWZ 2014.pdf | | | | | | | | | | |
| | Bowim SA Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2013.pdf | | | | | | | | | | |
| | GK Bowim Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2013.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s4pz6

| | | BOWIM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Bowim | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-200 | | Sosnowiec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Niwecka | | 1E | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 32 39 29 300 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 645-22-44-873 | | 277486060 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-11 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2014-04-11 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s4pz6

Podziel się opinią

Share
d2s4pz6
d2s4pz6