Trwa ładowanie...
d8omtni
espi
31-01-2012 19:38

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od ...

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (3/2012)

Share
d8omtni

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | OKREŚLENIE ZDARZENIA | | | | |
| | 1 | zawarcie znaczącej umowy | FALSE | | |
| | 2 | zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | | |
| | | - łączna wartość wszystkich umów | | | |
| | waluta | | | | |
| | 3 | zmiana znaczącej umowy | TRUE | | |
| | | - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | Na mocy Aneksu nr 10 z dnia 30 stycznia 2012 r. do Umowy Kredytu z dnia 14 grudnia 2007 r. zmianie uległa data ostatecznej spłaty kredytu z dnia 31 stycznia 2012 r na dzień 29 lutego 2012r. (Umowa kredytu zawarta w dniu 14 grudnia 2007r. została uruchomiona w dniu 17 grudnia 2007 r. w celu spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego zawartej z Bankiem BPH SA., o zawarciu Umowy Fundusz informował raportem bieżącym nr 33/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r.). | | |
| | 4 | zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | | |
| | | - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | | | |
| | OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI | | | | |
| | pozycja danych | fundusz | jednostka zależna od funduszu | podmiot | |
| | jest stroną transakcji | TRUE | FALSE | TRUE | |
| | nazwa podmiotu | | | Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie | |
| | siedziba podmiotu | | | Kraków | |
| | SZCZEGÓŁY UMOWY | | | | |
| | data zawarcia lub zmiany umowy | 2012-01-30 | | | |
| | przedmiot umowy | Przedmiotem umowy jest kredyt w kwocie 11.500.000,00 EUR (jedenaście milionów pięćset tysięcy euro 00/100) nie większej jednak niż równowartość kwoty 40.200.000,00 PLN (czterdzieści milionów dwieście tysięcy złotych 00/100) na dzień wypłaty kredytu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Funduszu wynikających z Kredytu udzielonego i wypłaconego Funduszowi przez Bank BPH SA, o którym Fundusz informował w raportach bieżących nr 43 z dnia 10 sierpnia 2006 r., korekcie raportu z dnia 01 września 2006 r., raporcie Nr 53 z dnia 01 września 2006 r, raporcie Nr 54 z dnia 18 września 2006 r, raporcie Nr 61 z dnia 7 listopada 2006 r, raporcie Nr 62 z dnia 16 listopada 2006 r, raporcie Nr 68 z dnia 18 grudnia 2006 r, raporcie Nr 18 z dnia 18 czerwca 2007r, raporcie Nr 26 z dnia 1 sierpnia 2007r,raporcie Nr 61 z dnia 19 grudnia 2008r, raporcie Nr 36/2009 z dnia 15 grudnia 2009r, raporcie Nr 14/2010 z 13 kwietnia 2010r, raporcie Nr 29/2010 z dnia 23 grudnia 2010r, raporcie Nr 17/2011 z dnia 24
listopada 2011 r. | | | |
| | istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy | Fundusz częściowo spłacił Kredyt w płatnych kwartalnie ratach: - kwota 500.000,00 EUR (słownie euro: pięćset tysięcy) ? w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r., - kwota 500.000,00 EUR (słownie euro: pięćset tysięcy) ? w terminie do dnia 30 września 2009 r., - kwota 200.000,00 EUR (słownie euro: dwieście tysięcy) ? w terminie do dnia 31 marca 2010r., - kwota 500.000,00 EUR (słownie euro: pięćset tysięcy) - w terminie do dnia 30 czerwca 2010r., - kwota 500.000,00 EUR ( słownie euro:pięćset tysięcy) - w terminie do dnia 30 września 2010r., Pozostałą do spłaty kwotę Kredytu Kredytobiorca spłaci najpóźniej w Dniu Ostatecznej Spłaty Kredytu. | | | |
| | określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów | Zabezpieczeniem przyznanego kredytu jest pełnomocnitwo Banku BPH SA do rachunku Bankowego Funduszu, oświadczenie o poddaniu się egzekucji prowadzonej przez Bank BPH SA na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego do kwoty 20.300.000,00 EUR (dwadzieścia miliony trzysta tysięcy euro 00/100) oraz nieruchomości położone w Warszawie, przy ul. Wynalazek składające się z działek w jednostce ewidencyjnej 1-08-10 o numerach ewidencyjnych w rejestrze gruntów 13/4, 13/5 oraz 15/2 pozostające w użytkowaniu wieczystym REF Sp. z o.o. 6 SKA. | | | |
| | umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych | TRUE | | | |
| | - maksymalna wysokość kary umownej (lub) | Kara umowna w postaci odsetek od opóźnionej spłaty kredytu naliczana jest zgodnie z zapisami regulaminu stanowiącego integralną część Umowy. | | | |
| | - podstawa przekroczenia określonego limitu | Fundusz powinien dokonać ostatecznej spłaty kredytu oraz innych kwot należnych Bankowi od Funduszu najpóźniej w dniu 29 lutego 2012 r. oraz w datach spłaty odsetek. | | | |
| | - zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar | TRUE | | | |
| | umowa zawiera zastrzeżenie warunku | TRUE | | | |
| | - określenie warunku | Warunkiem udostępnienia przyznanego kredytu są: (a) ustanowienie na rzecz Banku zabezpieczeń spłaty kredytu, (b) przedłożenie przez Fundusz wniosku o wypłatę kredytu, oświadczenia o zobowiązaniach finansowych oraz toczących się postępowaniach, oświadczenia o przekazywaniu danych, pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi, oświaczenia Banku Pekao SA o wysokości zadłużenia Funduszu (c) przedłożenie podpisanego Oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku. | | | |
| | - charakter warunku | Zawieszający | | | |
| | umowa zawiera zastrzeżenie terminu | TRUE | | | |
| | - określenie terminu | Warunki opisane w części 'określenie warunku' muszą zostać spełnione przez Fundusz do dnia 31 grudnia 2007 r. | | | |
| | - charakter terminu | Rozwiązujący | | | |
| | kryterium uznania umowy za znaczącą umowę | Umowa została uznana za znaczącą, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259), tj. dotyczy zawarcia umowy kredytu, w celu spłaty kredytu którego wartość przed dokonaniem zmniejszenia przewyższała 10% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. | | | |
| | Plik | Opis | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2012-01-31 | | | | | | | | | | |
| | | BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | | BPH TFI SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-203 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | BONIFRATERSKA | | 17 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 538 97 77 | | (0-22) 538 97 98 | | info@bphtfi.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 107-00-02-453 | | 140177141 | | www.bphtfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
Artur Czerwoński Prezes Zarządu
Aleksander Mokrzycki Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d8omtni
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d8omtni
d8omtni