Trwa ładowanie...
d34cczo
d34cczo
espi

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Dopuszczenie akcji serii A,B,C,D,E,F,G i H oraz praw do akcji serii...

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Dopuszczenie akcji serii A,B,C,D,E,F,G i H oraz praw do akcji serii H do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW (2/2010)
Share
d34cczo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dopuszczenie akcji serii A,B,C,D,E,F,G i H oraz praw do akcji serii H do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2010 r. otrzymał Uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 1454/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C,D,E,F,G i H oraz praw do akcji serii H Spółki.Zgodnie z treścia ww. Uchwały Zarząd Giełdy na podstawie par.3 ust.1,2,5 i 6 oraz par. 14 Regulaminu Giełdy, postanawił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym:1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:a. 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii A,b. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii B,c. 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,d. 649.999 (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii D,e. 1.300.001 (jeden milion trzysta tysięcy jeden) akcji serii E,f. 1.453.758 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy
tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji serii F,g.1.453.758 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji serii G,h. 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii H;2) 3.000.000 (trzy miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa w pkt 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w wyniku emisji akcji serii H.Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | uchwalaGPWdopuszczenieakcjiBSCdoobrotu.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-171 POZNAŃ
(kod pocztowy) (miejscowość)
ŻMIGRODZKA 37
(ulica) (numer)
+48 61 867 60 61 +48 61 861 60 66
(telefon) (fax)
relacje-inwestorskie@bsc-packaging.com www.bsc-packaging.com
(e-mail) (www)
779-20-76-889 639627371
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34cczo

Podziel się opinią

Share
d34cczo
d34cczo