Trwa ładowanie...
d1d2qgw
d1d2qgw
espi

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej i objęcie przez S...

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej i objęcie przez Spółkę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. (6/2012)
Share
d1d2qgw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej i objęcie przez Spółkę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka"), niniejszym informuje, że dnia 22 marca 2012 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej pod firmą BSC Pharmacenter sp. z o.o. ("Spółka Zależna") podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Zależnej. Zgodnie z wymienioną uchwałą kapitał zakładowy Spółki Zależnej zostanie - na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki - podwyższony o kwotę 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) złotych, to jest z kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych do kwoty 5.000.000 (słownie: pięć milionów) złotych, poprzez utworzenie 45.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każdy. Wszystkie nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Zależnej zostały objęte przez Spółkę, jako jedynego wspólnika, który dnia 22 marca 2012 r. wniósł na ich pokrycie wkład pieniężny w kwocie 110 (sto dziesięć) złotych za każdy udział, to jest łącznie za wszystkie udziały wkład pieniężny w kwocie
4.950.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Nadwyżka ceny nominalnej nad ceną emisyjną zostanie przekazana przez Spółkę Zależną na kapitał zapasowy. Zmiana w kapitale zakładowym Spółki Zależnej będzie skuteczna z chwilą jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o czym Spółka zawiadomi w odrębnym raporcie. Po rejestracji, o której mowa powyżej Spółce przysługiwać będzie 50.000 udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki Zależnej i uprawniających do 50.000 głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Zależnej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. usługi inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-171 POZNAŃ
(kod pocztowy) (miejscowość)
ŻMIGRODZKA 37
(ulica) (numer)
+48618676061 +48618676066
(telefon) (fax)
relacje-inwestorskie@bsc-packaging.com www.bsc-packaging.com
(e-mail) (www)
779-20-76-889 639627371
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d2qgw

Podziel się opinią

Share
d1d2qgw
d1d2qgw