Trwa ładowanie...
d3fe6u3
d3fe6u3
espi

BUDIMEX - Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek 1: węzeł Walichnowy ? powzięcie informacji o wybor...

BUDIMEX - Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek 1: węzeł Walichnowy ? powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA (43/2011)
Share
d3fe6u3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek 1: węzeł Walichnowy ? powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | rb bx/43/11 Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 23 maja 2011 otrzymał od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi powiadomienie o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na "Budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1), odcinek 1 (węzeł Walichnowy) od km 99+937,00 do km 101+972,92". Wartość oferty: 95.737.815,71 złotych netto Termin rozpoczęcia robót: nie później niż w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Termin zakończenia robót: 20 miesięcy od daty podpisania umowy Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty wskazanej w świadectwie przejęcia Warunki finansowe: Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu. Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wartości kontraktu brutto Kary płacone przez wykonawcę: 1) za przekroczenie czasu na ukończenie robót - 0,02% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki 2) Z tytułu odstąpienia od umowy z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy - 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto. 3) Za niewykonanie wymaganej minimalnej ilości wykonania w terminie - 0,02% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki. Kary umowne za niespełnienie każdego z warunków dotyczących wymaganej minimalnej ilości wykonania będą naliczane oddzielnie. Kary płacone przez zamawiającego: 1) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego - 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEX Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stawki 40
(ulica) (numer)
022 6236000 022 6236001
(telefon) (fax)
info@budimex.pl budimex.pl
(e-mail) (www)
5261003187 010732630
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Dariusz Blocher prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fe6u3

Podziel się opinią

Share
d3fe6u3
d3fe6u3