Trwa ładowanie...
d3vl4sn
d3vl4sn
espi

BUMECH S.A. - Umowa znacząca (41/2014)

BUMECH S.A. - Umowa znacząca (41/2014)
Share
d3vl4sn

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. (Spółka, Wykonawca, Emitent) informuje, iż dnia 12.11.2014 roku została obustronnie podpisana umowa między Konsorcjum w składzie: Bytomski Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (lider konsorcjum), Emitent oraz BEPRINŻ STREFA Sp. z o.o., Sp. komandytowa z siedzibą w Bytomiu (członkowie konsorcjum), a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju (dalej: JSW, Zamawiający) na podstawie przetargu nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych. Wartość umowy wynosi 10 559 000,00 zł netto, przekraczając 10 % kapitałów własnych Spółki i spełniając tym samym kryterium uznania jej za umowę znaczącą. Przedmiotem umowy są roboty górnicze w zakresie drążenia chodnika Z-3 w pokł. 327/3 dla JSW S.A. KWK ?Krupiński?. Termin wykonania zamówienia to 13 miesięcy od daty protokolarnego przekazania frontu robót, jednak nie dłużej niż 14 miesięcy od daty zawarcia umowy. Umowa zawiera następujące zapisy dotyczące kar umownych: 1. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy Zamawiający
może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% całkowitej wartości (brutto) umowy za każdy dzień opóźnienia. 2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1 % całkowitej wartości (brutto) umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu usunięcia stwierdzonych wad w przedmiocie umowy. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10% maksymalnej całkowitej wartości umowy (brutto) określonej w przypadku odstąpienia, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy, ani nie wyłącza ewentualnych roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. W uzasadnionych przypadkach umowa dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy, zmniejszenia jej zakresu rzeczowo ? finansowego, renegocjacji (obniżenia) ceny, wydłużenia terminu płatności, odstąpienia od realizacji umowy. Ponadto Zamawiający pod pewnymi warunkami ma prawo zmienić zakres finansowy umowy
wynikający ze zmiany zakresu rzeczowego nie przekraczającego 10% jej wartości netto. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Emitent informuje, iż od publikacji raportu bieżącego nr 14/2014 z dnia 28.05.2014 roku zawarł z Zamawiającym kilka umów jednostkowych o łącznej wartości 2 882 805,00 zł netto. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUMECH S.A. Elektomaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-389 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 191
(ulica) (numer)
32 789 38 50 32 789 38 51
(telefon) (fax)
sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl
(e-mail) (www)
954-00-05-359 272129154
(NIP) (REGON)
d3vl4sn

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
2014-11-13 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vl4sn

Podziel się opinią

Share
d3vl4sn
d3vl4sn