Trwa ładowanie...
d3f6jvd
d3f6jvd
espi

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (3/2015)

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3f6jvd

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Znaczne pakiety akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Bumech S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 05.01.2015 roku otrzymała od Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: TFI) zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382). TFI działając: 1. w imieniu własnym, jako podmiot uprawniony do zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych oraz jako organ uprawniony do reprezentowania funduszy inwestycyjnych, 2. w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: Fundusz) informuje, że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS połączenia Bumech S.A. (spółka przejmująca) ze spółką ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach (spółka przejmowana) oraz związanego z tym podwyższenia kapitału Emitenta dokonanego w dniu 23 grudnia
2014 r., a przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 29 grudnia 2014 r., zwiększył się poziom zaangażowania Funduszu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W konsekwencji ww. zdarzenia Fundusz posiada 4 527 091 sztuk akcji Bumech, stanowiących 7,02% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4 527 091 głosów, które stanowią 7,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed ww. zmianą Fundusz posiadał 313 143 sztuk akcji Spółki, stanowiących 3,77% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 313 143 głosów, co stanowiło 3,77% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUMECH S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-389 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 191
(ulica) (numer)
32 789 38 50 32 789 38 51
(telefon) (fax)
sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl
(e-mail) (www)
954-00-05-359 272129154
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-06 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
2015-01-06 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3f6jvd

Podziel się opinią

Share
d3f6jvd
d3f6jvd