Trwa ładowanie...
d17gil2
espi

BYTOM - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bytom S.A. (11/2011)

BYTOM - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bytom S.A. (11/2011)
Share
d17gil2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BYTOM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bytom S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bytom S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 14.02.2011 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:Uchwała nr 1/02/2011Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBYTOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiuz dnia 14 lutego 2011 rokuw sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Bytom S.A.Działając na podstawie Art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:§ 1.Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Macieja Hulist.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 19900530 (dziewiętnaście milionów dziewięćset tysięcy pięćset trzydzieści) głosach oddanych za jej przyjęciem, przy 100000 (sto tysięcy) głosów przeciwnych i przy 300 (trzysta) głosach wstrzymujących się.W głosowaniu oddano ważne głosy z 20000830 akcji, które stanowią 39,52 % kapitału zakładowego Spółki.W głosowaniu udział wzięło 10 (dziesięć) akcjonariuszy i oddanych zostało 20000830 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści)
głosów, co stanowi 39,52 % (trzydzieści dziewięć i pięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki.Uchwała nr 2/02/2011Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBYTOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiuz dnia 14 lutego 2011 rokuw sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:§ 1Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 10 stycznia 2011 roku, w brzmieniu jak niżej:1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.4.Przyjęcie porządku obrad.5.Przedstawienie przez Zarząd planu restrukturyzacji Spółki.6.Ocena planu restrukturyzacji Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości
oraz umowy dzierżawy maszyn i urządzeń.7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych BYTOM Spółka Akcyjna nr 21/11/2011 z dnia 22 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego.10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.11.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy 19900530 głosach oddanych za jej przyjęciem, przy braku głosów przeciwnych i przy 100300 (sto tysięcy trzysta) głosach wstrzymujących się.W głosowaniu oddano ważne głosy z 20000830 akcji, które stanowią 39,52 % kapitału zakładowego Spółki.W głosowaniu udział wzięło 10 Akcjonariuszy i oddanych zostało 20000830 ważnych głosów, co stanowi 39,52 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.Uchwała nr 3/02/2011Nadzwyczajnego Walnego
ZgromadzeniaBYTOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiuz dnia 14 lutego 2011 rokuw sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości oraz umowy dzierżawy maszyn i urządzeń.Zważywszy, że Spółka zamierza utworzyć jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wszystkie udziały zostaną objęte przez Spółkę w zamian za wkład pieniężny (zwaną dalej "Spółką Zależną") celem przeniesienia do Spółki Zależnej działalności produkcyjnej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bytomiu wyraża niniejszym zgodę na zawarcie następujących umów:1) Umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach, obręb Lasowice, składającej się z działek nr 713/8, 714/8, 626/8, 631/6, 688/41, 600/42, 687/41, 709/6, 752/43, 734/10, 601/42, 732/9, 750/43, 751/43, 629/7, 711/7, 736/11, 1354/41, 1353/41 o łącznej powierzchni 2 hektary 22 ary i 72 metry kwadratowe, objętej księgą wieczystą numer KW 22531 (zwaną dalej "Nieruchomością"), zabudowaną: budynkiem produkcyjnym o
powierzchni 4.811 metrów kwadratowych, budynkiem biurowym o powierzchni 555 metrów kwadratowych, budynkiem kotłowni o powierzchni 545 metrów kwadratowych, magazynem o powierzchni 421 metrów kwadratowych, dwoma barakami o powierzchni 140 metrów kwadratowych oraz stacją trafo o powierzchni 33 metrów kwadratowych (zwanymi dalej łącznie "Budynkami"), na podstawie których Nieruchomość oraz Budynki zostaną oddane do korzystania i pobierania pożytków przez Spółkę Zależną;2) Umowy dzierżawy maszyn i urządzeń znajdujących się na Nieruchomości i w Budynkach, na podstawie których Nieruchomość oraz Budynki zostaną oddane do korzystania i pobierania pożytków przez Spółkę Zależną; na warunkach określonych przez Zarząd Spółki.Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 18304790 (osiemnaście milionów trzysta cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) głosach oddanych za jej przyjęciem, przy 100000 głosów przeciwnych i przy 1596040 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści) głosach
wstrzymujących się.W głosowaniu oddano ważne głosy z 20000830 akcji, które stanowią 39,52 % kapitału zakładowego Spółki.W głosowaniu udział wzięło 10 Akcjonariuszy i oddanych zostało 20000830 ważnych głosów, co stanowi 39,52 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.W tym miejscu: pełnomocnik Akcjonariusza Sławomira Ziemskiego zgłosił sprzeciw od podjętej uchwały bez podania jego uzasadnienia i wniósł o jego zaprotokołowanie.Uchwała nr 4/02/2011Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBYTOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiuz dnia 14 lutego 2011 rokuw sprawie: zmian Statutu Spółki.Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 pkt 5) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. (dalej: "Spółka") uchwala, co następuje:§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w następujący sposób:1) zmienia się treść § 13 ust. 3 Statutu Spółki, w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść, a w jego miejsce wprowadza się zapis o następującym nowym
brzmieniu:"3. Do składania oświadczeń w zakresie praw majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki dokumentów upoważnieni są w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu jednoosobowo, a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu, łącznie z prokurentem."2) zmienia się treść § 18 ust. 3 Statutu Spółki, w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść, a w jego miejsce wprowadza się zapis o następującym nowym brzmieniu:"3. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz własnego Regulaminu. Regulamin Rady Nadzorczej jest uchwalany przez Radę Nadzorczą."3) zmienia się treść § 19 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem, po którym dodaje się nowe pkt 16 i 17 w następującym brzmieniu:"16) zatwierdzanie rocznego planu i budżetu Spółki,17) dokonywanie corocznej, zwięzłej oceny sytuacji Spółki i przedkładanie jej Zarządowi w terminie umożliwiającym opublikowanie jej w raporcie
rocznym."§ 2Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 19900530 (dziewiętnaście milionów dziewięćset tysięcy pięćset trzydzieści) głosach oddanych za jej przyjęciem, przy 100000 (sto tysięcy) głosów przeciwnych i przy 300 (trzysta) głosach wstrzymujących się.W głosowaniu oddano ważne głosy z 20000830 akcji, które stanowią 39,52 % kapitału zakładowego Spółki.W głosowaniu udział wzięło 10 (dziesięć) akcjonariuszy i oddanych zostało 20000830 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści) głosów, co stanowi 39,52 % (trzydzieści dziewięć i pięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki.W tym miejscu: pełnomocnik Akcjonariusza Sławomira Ziemskiego zgłosił sprzeciw od podjętej uchwały bez podania jego uzasadnienia i wniósł o jego zaprotokołowanie.Uchwała nr 5/02/2011Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBYTOM Spółka Akcyjna z siedzibą w
Bytomiuz dnia 14 lutego 2011 rokuw sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości.Działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 14) Statutu BYTOM S.A., uchwala się, co następuje:§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na zbycie przez Spółkę przysługującego Spółce prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o łącznej powierzchni 3 755,00 m2, położonej przy ul. Wrocławskiej 32/34 w Bytomiu, składającej się z działek o numerach 87/19, 20, 21, 108/41, 110/42 zabudowanej budynkiem o powierzchni 5.833,19 m2 (budynek produkcyjny, budynek kotłowni, stacja redukcyjna gazu, budynek produkcyjno-administracyjny), stanowiącym własność Spółki, dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KA1Y/00000128/6?w trybie i na warunkach określonych przez Zarząd przy czym do kompetencji Rady Nadzorczej należy ustalenie minimalnej ceny, po której może zostać zbyte prawo użytkowania wieczystego wskazanej wyżej
nieruchomości wraz z prawem własności wskazanego wyżej budynku.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 18304790 (osiemnaście milionów trzysta cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) głosach oddanych za jej przyjęciem, przy 1696040 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści) głosach przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.W głosowaniu oddano ważne głosy z 20000830 akcji, które stanowią 39,52% kapitału zakładowego Spółki.W głosowaniu udział wzięło 10 Akcjonariuszy i oddanych zostało 20000830 ważnych głosów, co stanowi 39,52 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.W tym miejscu: pełnomocnik Akcjonariusza Sławomira Ziemskiego zgłosił sprzeciw od podjętej uchwały bez podania jego uzasadnienia i wniósł o jego zaprotokołowanie.Uchwała nr 6/02/2011Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBYTOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiuz dnia 14 lutego 2011 rokuw sprawie: zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych BYTOM Spółka Akcyjna nr 21/11/2010 z dnia 22 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego.§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM Spółka Akcyjna zmienia niniejszym treść Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych BYTOM Spółka Akcyjna nr 21/11/2010 z dnia 22 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego (dalej: "Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego") w ten sposób: że:1) w § 5 ust. 2 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego dodaje się nowy pkt 3 o następującym brzmieniu:"3) w odniesieniu do Kluczowych Pracowników?spełnienie innych warunków określonych przez Zarząd dla danej Osoby Uczestniczącej na Liście Osób Uczestniczących."2) § 8 ust. 2 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego otrzymuje następujące brzmienie:"2. Lista Osób Uczestniczących zostanie przygotowana i zatwierdzona w terminie do 31 grudnia 2010 roku, z tym jednak zastrzeżeniem, że Lista Osób Uczestniczących przygotowana przez Zarząd Spółki może zostać uzupełniona na
dany Rok Realizacji Programu o nowych Kluczowych Pracowników lub poprzez zwiększenie liczby Akcji, do których poszczególne Osoby Uczestniczące będą mogły uzyskać Uprawnienie w każdym czasie do dnia zakończenia danego Roku Realizacji Programu."3) w § 8 ust. 3 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego dodaje się nowy pkt 3 o następującym brzmieniu:"3) w odniesieniu do Kluczowych Pracowników?w przypadkach określonych przez Zarząd dla danej Osoby Uczestniczącej na Liście Osób Uczestniczących."4) § 8 ust. 6 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego otrzymuje następujące brzmienie:"6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Rada Nadzorcza w odniesieniu do Członków Zarządu oraz Zarząd w odniesieniu do Kluczowych Pracowników - może podjąć decyzję o nieskreślaniu danej Osoby z Listy Osób Uczestniczących i nadaniu jej statusu Osoby Uprawnionej w stosunku do całości lub w stosunku do części Akcji, w szczególności w przypadku, gdyby spełnienie się takich przesłanek spowodowane zostało przyczyną losową. Warunki podjęcia takiej
uchwały określi Regulamin Programu Motywacyjnego."§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 19900530 (dziewiętnaście milionów dziewięćset tysięcy pięćset trzydzieści) głosach oddanych za jej przyjęciem, przy 100000 (sto tysięcy) głosów przeciwnych i przy 300 (trzysta) głosach wstrzymujących się.W głosowaniu oddano ważne głosy z 20000830 akcji, które stanowią 39,52% kapitału zakładowego Spółki.W głosowaniu udział wzięło 10 (dziesięć) akcjonariuszy i oddanych zostało 20000830 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści) głosów, co stanowi 39,52 % (trzydzieści dziewięć i pięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki.W tym miejscu: pełnomocnik Akcjonariusza Sławomira Ziemskiego zgłosił sprzeciw od podjętej uchwały bez podania jego uzasadnienia i wniósł o jego zaprotokołowanie.Uchwała nr 7/02/2011Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBYTOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiuz dnia 14 lutego 2011 rokuw sprawie: zmian Regulaminu Rady
Nadzorczej.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu postanawia, co następuje:§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mając w szczególności na uwadze zmiany Statutu Spółki wynikające z uchwały nr 19/11/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. z dnia 22 listopada 2010 roku postanawia wprowadzić następujące zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej BYTOM S.A.:1) tytuł Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe następujące brzmienie:REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BYTOM S.A.2) dotychczasowy § 1 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe następujące brzmienie:?1. Rada Nadzorcza spółki BYTOM S.A. (?Spółka"), zwana dalej?Radą", jest organem nadzoru Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz obowiązujących przepisów prawa."3) dotychczasowy § 1 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej skreśla się, a dotychczasowy § 1 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczejotrzymuje nowe oznaczenie
jako § 1 ust. 2,4) dotychczasowy § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe następujące brzmienie:?§ 2Rada jest organem kolegialnym i liczy sześciu członków powoływanych i odwoływanych na zasadach określonych w Statucie Spółki."5) dotychczasowy § 3 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe następujące brzmienie:?1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok kadencji Rady,"6) dotychczasowy § 5 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe następujące brzmienie:?2. Rada ustala liczbę członków Zarządu danej kadencji, przy czym w razie niepodjęcia takiej uchwały przez Radę Zarząd danej kadencji składa się z jednej osoby. Rada Nadzorcza może dokonać w trakcie kadencji zmian liczby członków Zarządu."7) dotychczasowy § 5 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe następujące brzmienie:?6. Ponadto do kompetencji i obowiązków Rady należy:1) badanie rocznych sprawozdań finansowych, łącznie z bilansem i rachunkiem strat i
zysków,2) badanie rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysku i pokrycia strat,3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o absolutorium dla Zarządu w zakresie jego działania,5) badanie i kontrola działalności oraz stanu finansowego Spółki,6) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz innych warunków umowy lub kontraktów z nimi zawieranych,7) ustalanie liczby członków Zarządu dla każdej kadencji oraz ich powołanie i odwołanie, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 i § 11 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki,8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,9) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich kierunków działalności Spółki opracowanych przez Zarząd,10) opiniowanie projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Spółki na Walne Zgromadzenie,11) udzielanie na wniosek Zarządu opinii dotyczącej nabywania i obejmowania akcji lub udziałów w Spółkach bądź przystępowania do
Spółek,12) udzielanie na wniosek Zarządu zezwolenia na tworzenie za granicą oddziałów, spółek, przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych lub podmiotów gospodarczych, z tym że nie dotyczy to agentów handlowych,13) zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,14) zatwierdzanie na wniosek Zarządu wyboru firmy audytorskiej badającej roczny bilans i rachunek strat i zysków,15) dokonywanie corocznej, zwięzłej oceny sytuacji Spółki i przedkładanie jej Zarządowi w terminie umożliwiającym opublikowanie jej w raporcie rocznym,16) delegowanie na okres do 3 miesięcy członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,17) podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych na mocy Statutu Spółki do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej,18) zatwierdzanie rocznego planu i budżetu Spółki."8) dotychczasowy § 7
Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe następujące brzmienie:?§ 71. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.2. Członek Rady powinien przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady w sprawie rozstrzyganej przez Radę.3. Członkowie Rady powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.4. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady powinien poinformować Radę i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.5. Rada wykonuje swoje kompetencje kolegialnie na posiedzeniach. Rada może powierzyć w drodze uchwały,
wykonywanie określonych czynności kontrolnych i doradczych poszczególnym członkom Rady.6. Ustalenia poczynione przez poszczególnych członków Rady przedstawiane są na posiedzeniach Rady w formie pisemnych bądź ustnych wniosków lub opinii składanych do protokołu, które stanowią podstawę do podjęcia przez Radę, w drodze stosowanych uchwał, ostatecznych decyzji w rozpoznawanych sprawach."9) w dotychczasowym § 8 ust. 1 lit. f) Regulaminu Rady Nadzorczej wyrazy:?Zakłady Odzieżowe" skreśla się,10) dotychczasowy § 9 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej skreśla się,11) dotychczasowy § 11 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe następujące brzmienie:?5. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć?po uprzednim zaproszeniu przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę?bez prawa głosu: członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby."12) dotychczasowe § 12 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymują nowe następujące brzmienie:?1. Z zastrzeżeniem zdania drugiego, Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy składu Rady, w tym Przewodniczącego bądź Zastępcy Przewodniczącego. Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia w czynnościach członka Zarządu, o którym mowa w § 11 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki, w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, o którym mowa w § 11 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki, a także w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Zarządu, wybranego zgodnie z § 11 ust 4 Statutu Spółki, wymaga dla swej ważności głosowania za jej podjęciem przez przynajmniej jednego z członków Rady, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki.2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego bądź w razie nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu głos Zastępcy Przewodniczącego."13) dotychczasowy § 12 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej skreśla się,14) dotychczasowy § 12 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje oznaczenie jako § 12 ust. 5,15) dotychczasowy § 12 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje
oznaczenie jako § 12 ust. 6 i nowe następujące brzmienie:?6. Z zastrzeżeniem postanowień Statutu Spółki podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób."16) dotychczasowy § 16 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe następujące brzmienie:?§ 16Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonania czynności członka Zarządu, ustala Rada Nadzorcza."17) dotychczasowy § 19 Regulaminu Rady Nadzorczej skreśla się.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 19900530 (dziewiętnaście milionów dziewięćset tysięcy pięćset trzydzieści) głosach oddanych za jej przyjęciem, przy 100000 (sto tysięcy) głosów przeciwnych i przy 300 (trzysta) głosach wstrzymujących się.W głosowaniu oddano ważne głosy z 20000830 akcji,
które stanowią 39,52% kapitału zakładowego Spółki.W głosowaniu udział wzięło 10 (dziesięć) akcjonariuszy i oddanych zostało 20000830 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści) głosów, co stanowi 39,52 % (trzydzieści dziewięć i pięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki.W tym miejscu: pełnomocnik Akcjonariusza Sławomira Ziemskiego zgłosił sprzeciw od podjętej uchwały bez podania jego uzasadnienia i wniósł o jego zaprotokołowanie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Michał Wójcik Prezes Zarządu
2011-02-15 Grzegorz Koterwa Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17gil2

Podziel się opinią

Share
d17gil2
d17gil2