Trwa ładowanie...
d4dhi2l

C&C ENERGY SA - Korekta do RB 10/2012 z dnia 2012-03-30 (10/2012)

C&C ENERGY SA - Korekta do RB 10/2012 z dnia 2012-03-30 (10/2012)

Share
d4dhi2l

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2012 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | C&C ENERGY SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta do RB 10/2012 z dnia 2012-03-30 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art.70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 rokou o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania do zorganizowanego system obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje o otrzymaniu w dniu 30 marca 2012 roku zawiadomienia od Pana Stanisława Paszyńskiego o zajściu zdarzenia prawnego , w wyniku którego zamiast "zbył 71.000.000 akcji Spółki Clean&Carbon Energy S.A. na podstawie umowy sprzedaży " powinno być "zbył 116.000.000 akcji Spółki Clean&Carbon Energy S.A. na postawie umów sprzedaży". z dnia 27 marca 2012 roku. Zgodnie z przedmiotowym zawiadomieniem na dzień 30 marca
2012 roku Pan Stanisłwa Paszyński posiada 501.476.800 akcji co stanowi 52,5% kapitału akcyjnego Emitenta, oraz daje 501.476.800 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy emitenta, co stanowi 52,5% ogólnej liczby głosów Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz 52,5% kapitału zakładowego emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dhi2l

| | | CLEAN&CARBON ENERGY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | C&C ENERGY SA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-674 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złota | | 59 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 203 68 30 | | 22 22217 54 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.cce.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-00-33-418 | | 012774867 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dhi2l

Podziel się opinią

Share
d4dhi2l
d4dhi2l