Trwa ładowanie...
d3fx2mx
d3fx2mx
espi

C&C ENERGY SA - Zawiadomienie o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A. (39/2012)

C&C ENERGY SA - Zawiadomienie o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A. (39/2012)
Share
d3fx2mx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | C&C ENERGY SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że otrzymał od Pana Egidijusa Dauksa zamieszkałego na Litwie, zawiadomienie o zajściu zdarzenia prawnego, w wyniku którego Pan Egidijus Dauksa w dniach 20 sierpnia 2012 roku i 26 sierpnia 2012 roku, na podstawie umów sprzedaży dokonał zbycia 61.000.000 akcji w Spółce Publicznej Clean&Carbon Energy S.A., dających mu 6,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., oraz 6,39% kapitału zakładowego emitenta. Według stanu na dzień 28 sierpnia 2012 roku, t.j. przekazywania niniejszego zawiadomienia, akcje w posiadaniu Pana Egidijusa Dauksa dają 95.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., co stanowi 9,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, oraz 9,96% kapitału zakładowego emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CLEAN&CARBON ENERGY SA
(pełna nazwa emitenta)
C&C ENERGY SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złota 59
(ulica) (numer)
22 10 10 770 22 222 17 54
(telefon) (fax)
www.cce.pl
(e-mail) (www)
526-00-33-418 012774867
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-28 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fx2mx

Podziel się opinią

Share
d3fx2mx
d3fx2mx