Trwa ładowanie...
d4gj280
espi

CALATRAVA CAPITAL SA - Program skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży (79/2011)

CALATRAVA CAPITAL SA - Program skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży (79/2011)

Share
d4gj280

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 79 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CALATRAVA CAPITAL SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Program skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (teks jednolity: Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) informuje, iż w dniu 15 listopada 2011 r. podjął uchwałę w przedmiocie rozpoczęcia przez Calatrava Capital S.A. programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży, stosownie do upoważnienia udzielonego uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Calatrava Capital S.A. z dnia 5 września 2011 r. Program skupu akcji własnych zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższymi warunkami. Program skupu akcji własnych Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie w celu ich dalszej odsprzedaży § 1 [PODSTAWA PRAWNA] Podstawę prawną Programu stanowi: Uchwała nr 6 z dnia 5 września 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji
własnych celem dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 ksh, ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2273/2003 wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych oraz inne właściwe przepisy prawa. § 2 [CEL PROGRAMU] Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 6 NWZ Spółki. Zdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej obecny poziom wycen rynkowych Spółki znacząco odbiega od jej realnej wartości, zaś możliwość wykupu części akcji po cenach z dyskontem do tej wartości będzie korzystna dla tych akcjonariuszy, którzy nie zamierzają wycofać sie z inwestycji w postaci akcji Calatrava Capital S.A. § 3 [SZCZEGÓŁOWE UWARUNKOWANIA PROGRAMU] 1. Rozpoczęcie Programu zaplanowane jest na dzień 15
listopada 2011 r. a jego realizacja trwać będzie nie krócej niż 60 dni. Program zostanie zakończony najpóźniej w dniu 5 września 2013 r. 2. Zarząd Spółki może zrezygnować i/lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 i/lub przed osiągnięciem kwoty o której mowa w ust. 6. 3. Realizacja Programu będzie pozostawać w zgodzie ze stosownymi regulacjami prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, a także zasadami ustalonymi w uchwale nr 6 NWZ Spółki z dnia 5 września 2011 r. 4. Programem objęte są akcje Calatrava Capital S.A. notowane na rynku podstawowym GPW S.A. 5. Skup akcji własnych podjęty na podstawie Programu może być realizowany za pośrednictwem domu maklerskiego. 6. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji Calatrava Capital S.A. będzie nie większa niż 1.318.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy złotych), przy czym środki przeznaczone na nabycie akcji będą pochodzić ze środków Spółki zgromadzonych na utworzonym w tym celu kapitale
rezerwowym. 7. Cena, za którą Calatrava Capital S.A. będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniej niezależnej transakcji i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW S.A., przy czym wynagrodzenie za jedną akcję nie może być niższe niż 20 groszy i nie może przekroczyć kwoty 1 złoty. 8. Calatrava Capital S.A. dziennie będzie mogła nabyć nie więcej niż 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent) odpowiedniego, średniego, dziennego wolumenu akcji na GPW S.A., przy czym wartość średniego dziennego wolumenu oparta będzie na średnim dziennym wolumenie w ciągu 20 dni poprzedzających dzień zakupu. 9. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji Calatrava Capital S.A. będzie mogła przekroczyć powyżej wskazany próg 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent), nie więcej jednak niż 50 % (słownie: pięćdziesiąt procent), po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW S.A. oraz opinii publicznej o takim zamiarze. 10.Zarząd
Calatrava Capital S.A. podawać będzie do publicznej wiadomości: a) za każdy dzień realizacji Programu ? ilości nabytych w danym dniu w ramach Programu akcji oraz ich średniej ceny, b) po zakończeniu realizacji Programu ? zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji. § 4 [OBOWIĄZEK PUBLIKACYJNY] Podstawą prawną publikacji Programu jest art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. "o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" (Dz.U.05.184.1539 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gj280

| | | CALATRAVA CAPITAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CALATRAVA CAPITAL SA | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-461 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Ujazdowskie | | 6A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 398 96 71 | | 22 398 96 72 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | centrala@ibsystem.com.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 729-020-77-52 | | 004358052 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-15 Paweł Narkiewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gj280

Podziel się opinią

Share
d4gj280
d4gj280