Trwa ładowanie...
d4irsb5
espi

CAM MEDIA S.A. - Raport roczny R 2011

CAM MEDIA S.A. - Raport roczny R 2011
Share
d4irsb5
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów 56794 56243 13718 14045
Zyst (strata) z działalności operacyjnej -542 1438 -131 359
Zysk (strata) brutto -596 1563 -144 390
Zysk (strata) netto -979 1212 -236 303
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -700 -5070 -169 -1266
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2882 -1773 -696 -443
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 64 -284 16 -71
Środki pieniężne netto, razem -3518 -7127 -850 -1780
Aktywa razem 49237 47058 11148 11882
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18026 14867 4081 3754
Zobowiązania długoterminowe 2482 2491 562 629
Zobowiązania krótkoterminowe 15544 12376 3519 3125
Kapitał własny 31212 32190 7067 8128
Kapitał zakładowy 728 728 165 184
Liczba akcji 7284500 7284500 7284500 7284500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,13 0,17 -0,03 0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,13 0,17 -0,03 0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,28 4,42 1,07 1,14
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,28 4,42 1,07 1,14
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/EUR) 0 0 0 0
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
PISMOPREZESAZARZADU_2011.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU CAM MEDIA S.A.
SPRAWFINANSOWEZAOKRESZAKONCZONY_31GRUDNIA2011.pdf SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU
SPRAWOZDANIEZARZADUZDZIALALNOSCICAMMEDIA2011.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAM MEDIA S.A. W 2011 ROKU WRAZ Z RAPORTEM W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W CAM MEDIA S.A. W 2011 ROKU
OSWIADCZENIEZARZADUWSPRAWIERZETELNOSCISPRAWOZDANIA2011.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU CAM MEDIA S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OSWIADCZENIEZARZADUWSPRAWIEPODMIOTUUPRAWNIONEGODOBADANIA2011.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU CAM MEDIA S.A. W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
opinia i raport korekta.pdf OPINIA I RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 9/2012 z dnia 2012-04-10 o treści:
Plik Opis
RB-W20129.pdf RAPORT BIEŻĄCY DOTYCZĄCY KOREKTY RAPORTU ROCZNEGO ZA 2011 ROK

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

TRUE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2012-04-10
CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAM MEDIA S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-349 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tamka 16 lok. U4
(ulica) (numer)
(022) 828 08 85 (022) 828 08 86
(telefon) (fax)
biuro@cammedia.pl www.cammedia.pl
(e-mail) (www)
525-22-87-848 015664139
(NIP) (REGON)
Misters Audytor Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d4irsb5

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski
2012-04-10 Paweł Orłowski Wiceprezes Zarządu Paweł Orłowski
2012-04-10 Adam Michalewicz Wiceprezes Zarządu Adam Michalewicz

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Lidia Adamska Główny Księgowy Lidia Adamska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4irsb5

Podziel się opinią

Share
d4irsb5
d4irsb5