Trwa ładowanie...
d2cnoxz

CAM MEDIA S.A. - Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy (7/2015)

CAM MEDIA S.A. - Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy (7/2015)

Share
d2cnoxz

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CAM MEDIA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 133) Zarząd CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Emitent?) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. w dniu 9 marca 2015 roku, otrzymał dokumenty, z których wynika, że NEXTBIKE POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?NEXTBIKE?) (spółka zależna od Emitenta), zawarła w dniu 5 marca 2015 roku z Gminą Wrocław jako zamawiającym umowę nr 5/294/2015, której przedmiotem jest usługa polegająca na uruchomieniu oraz kompleksowej eksploatacji samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych we Wrocławiu, które zostaną udostępnione w ramach systemu pod nazwą Wrocławski Rower Miejski (dalej: ?WRM?). Umowa została zawarta w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta na czas określony od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku. NEXTBIKE zobowiązał się uruchomić w pełni funkcjonalny i dostępny dla klientów system WRM nie później niż od dnia 29 kwietnia 2015 roku. Całkowite wynagrodzenie NEXTBIKE z tytułu wykonania przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty 10.356.206,40 zł brutto, przy czym wynagrodzenie NEXTBIKE z tytułu wykonania przedmiotu umowy w zakresie objętym zamówieniem podstawowym wynosi 8.054.827,20 zł brutto. Wynagrodzenie jest płatne w 45 transzach. Na warunkach określonych w umowie zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji i złożenia zamówienia podsystemu WRM, z czym będzie się wiązać zmiana wysokości wynagrodzenia należnego NEXTBIKE. Zgodnie z umową zapłata wynagrodzenia wyczerpuje roszczenia NEXTBIKE w stosunku do zamawiającego z tytułu realizacji umowy. NEXTBIKE przysługuje prawo do pobierania opłat od klientów
systemu WRM przy zachowaniu wymogów określonych w umowie. Ponadto na warunkach określonych w umowie NEXTBIKE przysługuje prawo do umieszczania reklam na rowerach panelach stanowiących wyposażenie stacji rowerowej. NEXTBIKE za zgodą zamawiającego ma prawo przyłączać do systemu WRM w granicach administracyjnych Wrocławia na własny koszt dodatkowe stacje rowerowe. Wszystkie przychody pozyskiwane od klientów systemu WRM oraz od podmiotów trzecich w związku z eksploatacją systemu WRM, jego rozbudową, modernizacją lub promocją są przychodami NEXTBIKE. NEXTBIKE zapłaci zamawiającemu karę umowną w przypadkach wskazanych w umowie, w szczególności: w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie NEXTBIKE ? w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa wyżej; w przypadku zwłoki w uruchomieniu w obowiązującym terminie systemu WRM ? w wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa wyżej, za każdy dzień zwłoki; w przypadku czasowego wstrzymania lub
całodziennego nie funkcjonowania systemu WRM w okresie wymaganym z przyczyn leżących po stronie NEXTBIKE ? w wysokości 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa wyżej, za każdy dzień, w którym wystąpiła taka nieprawidłowość. NEXTBIKE zobowiązany będzie również do zapłaty na rzecz zamawiającego kary umownej z tytułu opóźnienia w usunięciu wskazanych w umowie nieprawidłowości, za inną niż ustalona dostępność strony internetowej WRM, z tytułu naruszenia określonych wytycznych. Ponadto w pozostałych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy NEXTBIKE zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz zamawiającego kary umownej w wysokości 0,01% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa wyżej, za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający zapłaci NEXTBIKE karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa
wyżej, za wyjątkiem sytuacji gdy odstąpienie nastąpiło w trybie art. 145 Prawa zamówień publicznych. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Na warunkach określonych w umowie zamawiający ma prawo odstąpić od umowy jeżeli NEXTBIKE opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania umowy albo bez uzasadnionego powodu wstrzyma wykonywanie przedmiotu umowy (NEXTBIKE nie przysługuje wtedy roszczenie o zwrot świadczeń ani o odszkodowanie). Ponadto zamawiający ma prawo odstąpić od umowy jeżeli NEXTBIKE nie realizuje umowy zgodnie z jej treścią. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (kryterium uznania umowy za znaczącą umowę). Pozostałe warunki wykonania umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cnoxz

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CAM MEDIA S.A. | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-349 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Tamka | | 16 lok. U4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (022) 828 08 85 | | (022) 828 08 86 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@cammedia.pl | | www.cammedia.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-22-87-848 | | 015664139 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-09 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski
2015-03-09 Paweł Orłowski Wiceprezes Zarządu Paweł Orłowski
2015-03-09 Adam Michalewicz Wiceprezes Zarządu Adam Michalewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cnoxz

Podziel się opinią

Share
d2cnoxz
d2cnoxz