Trwa ładowanie...
d1pearz
d1pearz
espi

CAPITAL PARK S.A. - Przedterminowy wykup części obligacji serii A wyemitowanych przez Capital Par ...

CAPITAL PARK S.A. - Przedterminowy wykup części obligacji serii A wyemitowanych przez Capital Park S.A. (17/2014)
Share
d1pearz

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CAPITAL PARK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przedterminowy wykup części obligacji serii A wyemitowanych przez Capital Park S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Capital Park S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) niniejszym informuje, że w dniu 9 lipca 2014 r., działając na podstawie uchwały Zarządu nr 06/06/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. oraz zgodnie z pkt 37.C warunków emisji obligacji serii A Spółki emitowanych na podstawie propozycji nabycia obligacji z dnia 15 czerwca 2012 r. (?Warunki Emisji Obligacji?), Spółka dokonała przedterminowego wykupu części obligacji, tj. 350.000 (trzystu pięćdziesięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100,00 (sto) zł każda, zdematerializowanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (?KDPW?) pod kodem ISIN PLCPPRK00011 (?Obligacje?). Cena nabycia Obligacji w ramach przedterminowego wykupu była równa wartości nominalnej Obligacji, przy czym przedterminowy wykup Obligacji nastąpił za dodatkowym wynagrodzeniem w postaci premii w wysokości 1,00% wartości nominalnej Obligacji, tj. 1,00 (jeden) zł
brutto na 1 (jedną) wykupowaną Obligację. Obligacje zostały przez Spółkę nabyte w celu umorzenia. W związku z rejestracją Obligacji przez KDPW oraz wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW?) oraz BondSpot S.A. (?BondSpot?), przedterminowy wykup Obligacji został przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie z regulacjami tego depozytu oraz GPW i BondSpot, po ustaleniu stron transakcji na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych obligatariuszy. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAPITAL PARK S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-674 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marynarska 11
(ulica) (numer)
+48 22 318 88 88 +48 22 318 88 89
(telefon) (fax)
biuro@capitalpark.pl www.capitalpark.pl
(e-mail) (www)
108-00-09-913 142742125
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Jan Motz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pearz

Podziel się opinią

Share
d1pearz
d1pearz