Trwa ładowanie...
d3j3zu0

CASH FLOW S.A. - Transakcje osób posiadających dostęp do informacji poufnych (2/2011)

CASH FLOW S.A. - Transakcje osób posiadających dostęp do informacji poufnych (2/2011)

Share
d3j3zu0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje osób posiadających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 31 stycznia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu oraz Prokurenta Spółki (osób posiadających dostęp do informacji poufnych) w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) dotyczące nabycia akcji emitenta przez osobę blisko z nimi związaną. Zawiadomienie dotyczyło zakupu przez osobę blisko związaną z obowiązanymi, na rachunek tej osoby w dniach od 30 listopada 2011 do 22 grudnia 2011 akcji na okaziciela serii C wyemitowanych prze spółkę CASH FLOW S. A. w ilości łącznej 8.769 szt (słownie: osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć sztuk) za łączną kwotę 18.259,77 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 77/100) po średniej cenie 2,08 zł (słownie: dwa złote osiem groszy) za jedną akcję. Transakcje zakupu następowały: w dniu 30 listopada 2011 zakup 1.100 szt (słownie: jeden tysiąc sto) za kwotę 2.313,95 zł (słownie:
dwa tysiące trzysta trzynaście złotych 95/100) co daje średnią cenę zakupu jednej akcji na poziomie 2,10 zł (słownie: dwa złote dziesięć groszy), w dniu 7 grudnia 2011 zakup 119 szt (słownie: sto dziewiętnaście) za kwotę 255,85 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 85/100) co daje średnią cenę zakupu jednej akcji na poziomie 2,15 zł (słownie: dwa złote piętnaście groszy), w dniu 19 grudnia 2011 zakup 1.000 szt (słownie: jeden tysiąc) za kwotę 2.130,00 zł (słownie: dwa tysiące sto trzydzieści złotych 00/100) co daje średnią cenę zakupu jednej akcji na poziomie 2,13 zł (słownie: dwa złote trzynaście groszy), w dniu 22 grudnia 2011 zakup 6.550 szt (słownie: sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) za kwotę 13.559,97 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 97/100) co daje średnią cenę zakupu jednej akcji na poziomie 2,07 zł (słownie: dwa złote siedem groszy). Akcje, o których mowa powyżej zostały nabyte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. w ramach transakcji
sesyjnych zwykłych. Łączna wartość nabytych akcji Cash Flow S. A. w listopadzie i grudniu 2011 roku nie przekroczyła kwoty 5.000 EUR, przeliczając według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Mając na uwadze powyższe, zgodnie z § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 r. (Dz .U. Nr 229, poz. 1950), informacje o tych transakcjach należy przekazać do 31 stycznia 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3j3zu0

| | | CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CASH FLOW S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-300 | | Dąbrowa Górnicza | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Perla 14 | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 629 - 21-87-266 | | 277463484 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Grzegorz Gniady Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3j3zu0

Podziel się opinią

Share
d3j3zu0
d3j3zu0