Trwa ładowanie...
d24zhpi

CASH FLOW S.A. - Transakcje osób posiadających dostęp do informacji poufnych (3/2011)

CASH FLOW S.A. - Transakcje osób posiadających dostęp do informacji poufnych (3/2011)

Share
d24zhpi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje osób posiadających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 31 stycznia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Grzegorza Gniady oraz Członka Rady Nadzorczej Anny Iglińskiej - Gniady (osób posiadających dostęp do informacji poufnych) w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) dotyczące transakcji na akcjach emitenta w 2011 roku. Pierwsze zawiadomienie zostało dokonane przez Członka Rady Nadzorczej Annę Iglińską ? Gniady i dotyczyło następujących transakcji: 1. Zbycia w dniu 24 listopada 2011 roku w drodze sprzedaży 4.500 (słownie: cztery tysiące pięćset) sztuk akcji serii C wyemitowanych przez Spółkę za łączną cenę 9.076,82 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemdziesiąt sześc złotych 82/100). Średnia cena zbycia jednej akcji wyniosła 2,02 złotego. Transakcje sprzedaży akcji zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. w dniu 24 listopada 2011 roku w trybie sesyjnym zwykłym i
kształtowały się w następujący sposób: 24 listopada 2011 roku sprzedaż 500 sztuk akcji serii C po średniej cenie 2.00 złote za jedną akcję, łączna wartość sprzedanych akcji wynosiła 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych), 24 listopada 2011 roku sprzedaż 42 sztuk akcji serii C po średniej cenie 2.00 złote za jedną akcję, łączna wartość sprzedanych akcji wynosiła 84 złote (słownie: osiemdziesiąt cztery złote), 24 listopada 2011 roku sprzedaż 117 sztuk akcji serii C po średniej cenie 2.00 złote za jedną akcję, łączna wartość sprzedanych akcji wynosiła 234 złote (słownie: dwieście trzydzieści cztery złote), 24 listopada 2011 roku sprzedaż 3.841 sztuk akcji serii C po średniej cenie 2.02 złote za jedną akcję, łączna wartość sprzedanych akcji wynosiła 7.758,82 złotych (słownie: siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 82/100). 2. Nabycia w dniu 28 listopada 2011 roku w drodze kupna na własny rachunek 971 sztuk akcji serii C wyemitowanych przez Spółkę, za łączną cenę 2.029,68 zł (słownie: dwa
tysiące dwadzieścia dziewięć złotych 68/100). Średnia cena nabycia jednej akcji wyniosła 2,09 złotego. Transakcje nabycia akcji zostały zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. w dniu 28 listopada 2011 roku w trybie sesyjnym zwykłym i kształtowały się w następujący sposób: 28 listopada 2011 roku zakup 471 sztuk akcji serii C po średniej cenie 2.08 złotego za jedną akcję, łączna wartość nabytych akcji wynosiła 979,68 złotego (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych), 28 listopada 2011 roku zakup 500 sztuk akcji serii C po średniej cenie 2.10 złotego za jedną akcję, łączna wartość nabytych akcji wynosiła 1.050 złotych (słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych), Drugie zawiadomienie zostało dokonane przez Człona Zarządu Grzegorza Gniady i dotyczyło nabycia w dniu 28 listopada 2011 roku w drodze kupna na własny rachunek 600 (słownie: sześćset) sztuk akcji serii C wyemitowanych przez Spółkę za łączną cenę 1.248 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści osiem złotych). Średnia
cena nabycia jednej akcji wyniosła 2,08 zł (słownie: dwa złote osiem groszy). Transakcja zakupu akcji została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. w dniu 28 listopada 2011 roku w trybie sesyjnym zwykłym. Łączna wartość nabytych akcji Cash Flow S. A. w listopadzie 2011 roku nie przekroczyła kwoty 5.000 EUR, przeliczając według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Mając na uwadze powyższe, zgodnie z § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 r. (Dz .U. Nr 229, poz. 1950), informacje o tych transakcjach należy przekazać do 31 stycznia 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24zhpi

| | | CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CASH FLOW S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-300 | | Dąbrowa Górnicza | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Perla 14 | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 629 - 21-87-266 | | 277463484 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Grzegorz Gniady Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24zhpi

Podziel się opinią

Share
d24zhpi
d24zhpi