Trwa ładowanie...
d8ftlt9
espi

CASH FLOW S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (48/2011)

CASH FLOW S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (48/2011)

Share
d8ftlt9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CASH FLOW S. A. informuje, że w dniu 31 października 2011 roku zawarł umowę przelewu wierzytelności z Hiporeal Sp. z o. o. S. K. A., na podstawie której nabył wierzytelność wynikającą z umowy pożyczki zawartej prze Hiporeal Sp. z o. o. S. K. A. a osobą trzecią o wartości 3.850.000 (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Zawarta w dniu dzisiejszym umowa przelewu wierzytelności przenosi wierzytelności w stosunku do osoby trzeciej wynikające z umowy pożyczki na emitenta. Umowa ta została zawarta odpłatnie, Cash Flow S. A. w dniu jej zawarcia zapłaci cześć wynagrodzenia za zakupioną wierzytelności. Druga część ceny zostanie zapłacona po zwrocie przez osobę trzecią pożyczki na rzecz emitenta. Pożyczka została udzielona przez Hiporeal Sp. z o. o. S. K. A. na okres do dnia 31 grudnia 2012 roku. Na podstawie umowy przelewu wierzytelności zabezpieczenia udzielone przez pożyczkobiorcę zostały przeniesiona na rzecz emitenta. Umowa zawarta przez Hiporeal Sp. z o. o. S. K. A. została
zabezpieczona poprzez ustanowienia zastawu na akcjach oraz praw do akcji nowej emisji spółki, w której pożyczkobiorca jest akcjonariuszem. Dodatkowe zabezpieczenia umowy stanowią: przelew wierzytelności przysługującej dłużnikowi od osoby trzeciej oraz weksle własne. Pozostałe warunki zawartej w dniu dzisiejszym umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie w tego typu umowach. W zawartej umowie nie zastrzeżono kar umownych, terminu czy też warunku. Ponadto w dniu dzisiejszym tj. 31 października 2011 roku Cash Flow S. A. zawarł z Hiporeal Sp. z o. o. S. K. A. porozumienie kompensacyjne (umowę), na podstawie której dokonano umownego potrącenia wierzytelności pomiędzy tymi spółkami. Emitent potrącił wierzytelności z tytułu zapłaty ceny wynikającą z umowy przelewu wierzytelności, która została opisana powyżej z wierzytelnością Hiporeal Sp. z o. o. S. K. A. wynikającą z zapisu na obligacje serii B wyemitowane przez Cash Flow S. A. Warunki zawartej w dniu dzisiejszym umowy kompensacyjnej nie odbiegają od
warunków stosowanych powszechnie w tego typu umowach. W ramach tej umowy nie zastrzeżono kar umownych, terminu czy tez warunku. Przedmiotem zawartej umowy przelewu jest wierzytelność o wartości 3.850.000 (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, co przekracza 10 procent wartości kapitałów własnych Cash Flow S. A., które dzień 30 czerwca 2011 roku wynosiły 14.247 tyś złotych i zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych stanowi kryterium uznania umowy za znaczącą. Ponadto części ceny zapłacona w formie kompensaty przez Emitenta przekracza 10 procent kapitałów własnych. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.
U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8ftlt9

| | | CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CASH FLOW S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-300 | | Dąbrowa Górnicza | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Perla 14 | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 629 - 21-87-266 | | 277463484 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-31 Grzegorz Gniady Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8ftlt9

Podziel się opinią

Share
d8ftlt9
d8ftlt9