Trwa ładowanie...
dwt3lc8
dwt3lc8
espi

CCC - Ustanowienie hipoteki (50/2013)

CCC - Ustanowienie hipoteki (50/2013)
Share
dwt3lc8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CCC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CCC S.A. informuje, że Spółka CCC Factory Sp. z o. o. ? podmiot zależny od Emitenta, w dniu 25 października 2013 r. otrzymała z Sądu Rejonowego w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych zawiadomienie z dnia 18 października 2013 r. o dokonanym wpisie hipoteki umownej na kwotę 100.000.000,00 PLN. Hipotekę ustanowiono na nieruchomości gruntowej położonej w Polkowicach, obręb 4, numer działki 83/27, o powierzchni 5,00 ha, stanowiącej własność podmiotu powiązanego CCC Factory Sp. z o.o., dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Lubinie, prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1U/00049122/0. Hipotekę ustanowiono na rzecz Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, tytułem zabezpieczenia umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 9 października 2013 r. O ww. umowie Spółka informowała raportem bieżącym nr 48/2013 z dnia 10 października 2013 r. Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych Spółki na których ustanowiono hipotekę wynosi 3.507.500,00 PLN. Ponadto, zgodnie z § 7 pkt. 5 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych (..) Zarząd CCC S.A. informuje, że pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono hipotekę i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania. Wartość ustanowionej hipoteki przekracza wyrażoną w złotych równowartość 1.000.000,00 EUR. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCC Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101 Polkowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strefowa 6
(ulica) (numer)
076 845 84 00 076 845 84 31
(telefon) (fax)
ccc@ccc.eu www.ccc.eu
(e-mail) (www)
6922200609 390716905
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-25 Piotr Nowjalis Wiceprezes
2013-10-25 Mariusz Gnych Wiceprezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwt3lc8

Podziel się opinią

Share
dwt3lc8
dwt3lc8