Trwa ładowanie...
d3ng84w
d3ng84w
espi

CD Projekt RED SA - Skonsolidowany raport półroczny PS 2012

CD Projekt RED SA - Skonsolidowany raport półroczny PS 2012
Share
d3ng84w
71 442 80 300 16 911 20 240
(pełna nazwa emitenta)
Koszt własny sprzedaży 37 997 38 924 8 994 (skrócona nazwa emitenta) 9 811
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 799 23 419 3 266 (kod pocztowy) 5 903
(miejscowość)
Zysk (strata) brutto 14 181 23 003 3 357 (ulica) 5 798
(numer)
Zysk (strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 13 810 3 269 (telefon) 5 154
(fax) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
4 401 5 997 1 042 1512 (e-mail)
(www) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
683 -5 953 162 -1 501 (NIP)
(REGON) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-6 563 1 929 -1 554 486
Przepływy pieniężne netto razem -1 479 1 973 -350 497
Aktywa razem 189 736 181 689 44 525 45 575
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 51 519 61 690 12 090 15 474
Zobowiązania długoterminowe 9 059 11 859 2 126 2 975
Zobowiązania krótkoterminowe 43 132 49 971 10 122 12 535
Kapitał własny 137 545 119 859 32 278 30 065
Kapitał zakładowy 94 950 94 950 22 282 23 817
Liczba akcji w sztukach 94 950 000 94 950 000 94 950 000 94 950 000
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,15 0,22 0,03 0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,15 0,22 0,03 0,05
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,45 1,26 0,34 0,32
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,45 1,26 0,34 0,32
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2012PSoswiadczenia_zarzadu.pdf Oświadczenia Zarządu
2012PSskonssprawfinansowe.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
2012PSspraw_zarzadu.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
2012PSraportbieglegoskons.pdf Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2012PSraportbieglegojedn.pdf Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-28 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2012-08-28 Adam Badowski Członek Zarządu
2012-08-28 Marcin Iwiński Członek Zarządu
2012-08-28 Piotr Nielubowicz Członek Zarządu
2012-08-28 Michał Nowakowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ng84w

Podziel się opinią

Share
d3ng84w
d3ng84w