Trwa ładowanie...
d4j0oar
d4j0oar
espi

CD PROJEKT SA - Zawarcie aneksu do umowy o kredyt odnawialny z mBank S.A. (4/2015)

CD PROJEKT SA - Zawarcie aneksu do umowy o kredyt odnawialny z mBank S.A. (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4j0oar

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CD PROJEKT SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy o kredyt odnawialny z mBank S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. (dalej jako ?Spółka? lub ?Emitent?), w nawiązaniu do informacji przekazanych w raportach bieżących nr 15/2013 oraz 10/2014, informuje o podpisaniu w dniu 13 marca 2015 roku aneksu do umowy o kredyt odnawialny, zawartej z mBank S.A. dnia 23 maja 2013 roku. Na mocy podpisanego aneksu wydłużony został do dnia 2 czerwca 2016 roku okres w którym Spółka uprawniona jest do wykorzystania środków w ramach przyznanego limitu kredytowego, przy czym spłata wszelkich zaciągniętych w jego ramach kwot nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2016 roku. Jednocześnie strony postanowiły zmienić zakres zabezpieczeń wynikających z łączącej je umowy, poprzez wyłączenie z nich poręczenia złożonego przez spółkę cdp.pl sp. z o.o. Tym samym strony postanowiły unieważnić wcześniej wystawiony weksel in blanco będący dotychczasowym zabezpieczeniem umownym, a jednocześnie Spółka wystawiła na rzecz mBank S.A. nowy weksel własny, awalowany przez spółki GOG Poland sp. z o. o. oraz GOG Ltd. Wraz z
wystawieniem weksla Emitent jak i poręczyciele złożyli na rzecz mBank S.A. oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego oraz upoważniły mBank S.A. do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego na wypadek niewywiązania się przez nie ze zobowiązań wynikających z tytułu czynności bankowych wykonywanych w ramach umowy kredytowej oraz wystąpienia do sądu z wnioskiem o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 30 września 2017 roku. W zakresie innych istotnych postanowień, warunki wskazanej umowy nie uległy zmianie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jagiellońska 74
(ulica) (numer)
22 519 69 00 22 519 69 49
(telefon) (fax)
korporacje@cdprojektred.com www.cdprojektred.com
(e-mail) (www)
734-28-67-148 492707333
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2015-03-13 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4j0oar

Podziel się opinią

Share
d4j0oar
d4j0oar