Trwa ładowanie...
dbtnh0t
dbtnh0t
espi

CEDC - Raport bieżący CEDC: Tłumaczenie aktualizacji raportu rocznego na Formularzu 8-K złożonej ...

CEDC - Raport bieżący CEDC: Tłumaczenie aktualizacji raportu rocznego na Formularzu 8-K złożonej w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) (46/2010)
Share
dbtnh0t

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CEDC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący CEDC: Tłumaczenie aktualizacji raportu rocznego na Formularzu 8-K złożonej w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439) w związku z § 35 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., Nr. 33, poz. 259 ze zm.) Central European Distribution Corporation ("CEDC" lub "Spółka") w celu ułatwienia zapoznania się inwestorom z aktualizacją raportu rocznego na Formularzu 8-K złożonym w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission), niniejszym przedkłada tłumaczenie na język polski aktualizacji raportu rocznego na Formularzu 8-K.Aktualizacja raportu rocznego na Formularzu 8-K została złożona przez CEDC zgodnie z
wymogami amerykańskiej Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. (ang. Securities Exchange Act of 1934), której CEDC podlega w związku z notowaniem akcji Spółki na rynku NASDAQ w Stanach Zjednoczonych, a informacja o aktualizacji raportu rocznego na Formularzu 8-K została przekazana w raporcie bieżącym nr 44/2010 z dnia 23 listopada 2010 r.W związku z art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz z § 35 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., Nr. 33, poz. 259 ze zm.) CEDC ponownie informuje, iż angielska wersja aktualizacji raportu rocznego na Formularzu 8-K wraz z załącznikami
dostępna jest na stronie internetowej Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) po wpisaniu nazwy Spółki pod adresem:http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.htmlZałączniki:1. Polskie tłumaczenie treści aktualizacji raportu rocznego na Formularzu 8-K.Podstawa prawna: art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz § 35 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., Nr. 33, poz. 259 ze zm.) | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Raport46a_2010.pdf | Polskie tłumaczenie treści aktualizacji raportu rocznego na Formularzu 8-K | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-30 Christopher Biedermann Dyrektor Finansowy Christopher Biedermann

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbtnh0t

Podziel się opinią

Share
dbtnh0t
dbtnh0t