Trwa ładowanie...
drsniri
drsniri
espi

CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...

CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie (75/2011)
Share
drsniri

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 75 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTRUM KLIMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Centrum Klima Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka"), stosownie do treści § 12 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 05/09/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Centrum Klima S.A. w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki nr 01/09/2011 z dnia 13 września 2011 roku w przedmiocie rozpoczęcia przez Spółkę programu skupu akcji własnych realizowanego na podstawie i w
granicach upoważnienia udzielonego uchwałą nr 05/09/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 września 2011 roku (dalej "Program skupu"),, dokonał na sesji giełdowej w dniu 04.11.2011r. następujących transakcji nabycia akcji własnych ("Akcje"): 1. Ilość zakupionych Akcji ? 1519 (jeden tysiąc pięćset dziewiętnaście) sztuk, co odpowiada 1519 (jeden tysiąc pięćset dziewiętnaście) głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 2. Średnia cena nabycia Akcji ?9,82zł (dziewięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze). 3. Wartość nominalna zakupionych Akcji ? 151,90zł (sto pięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy). Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 0,10zł (dziesięć groszy). 4. Zakupione Akcje stanowią 0,018% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łączna liczba Akcji nabytych przez Spółkę w ramach realizacji Programu skupu na dzień 04.11.2011r. wynosi 16 982 (szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa) sztuk i odpowiada 16 982 (szesnaście tysięcy
dziewięćset osiemdziesiąt dwa) głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączna liczba dotychczas nabytych Akcji stanowi 0,199% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przyczyną nabycia akcji, o których mowa w niniejszym raporcie jest wykonanie uchwały nr 05/09/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. z dnia 13 września 2011 roku oraz podjętej na jej podstawie uchwały Zarządu nr 01/09/2011 z dnia 13 września 2011 roku. Zgodnie z brzmieniem wymienionej powyżej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nabycie akcji własnych następuje w celu ich dalszej odsprzedaży lub umorzenia poprzez obniżenie kapitału zakładowego lub zaoferowania pracownikom lub współpracownikom Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTRUM KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM KLIMA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-850 Wieruchów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sochaczewska 144
(ulica) (numer)
(22) 250 50 50 (22) 250 50 60
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
522-10-22-534 011179157
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Marek Perendyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

drsniri

Podziel się opinią

Share
drsniri
drsniri