Trwa ładowanie...
dhxpepu
espi

CENTRUM KLIMA S.A. - Wpis w księdze wieczystej hipoteki ustanowionej na aktywach Spółki o znaczne...

CENTRUM KLIMA S.A. - Wpis w księdze wieczystej hipoteki ustanowionej na aktywach Spółki o znacznej wartości (21/2011)
Share
dhxpepu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTRUM KLIMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wpis w księdze wieczystej hipoteki ustanowionej na aktywach Spółki o znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") podaje do publicznej informacji, iż w dniu wczorajszym (14 czerwca 2011 roku) Spółka otrzymała z Sądu Rejonowego w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, zawiadomienie o dokonanym w dniu 8 czerwca 2011 roku wpisie hipoteki kaucyjnej do kwoty 7.125.000,00 zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w księdze wieczystej KW nr WA1P/00078290/3 prowadzonej dla nieruchomości Spółki położonej w miejscowości Wieruchów, przy ulicy Sochaczewskiej 144 (dalej "Nieruchomość"). Wyżej opisana hipoteka zabezpiecza wierzytelności Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej "Bank") wobec Spółki z tytułu zawartej przez Bank ze Spółką Umowy o Kredyt długoterminowy nr BDK/KR-D/000801626/0030/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. (dalej "Umowa"), w kwocie 5.700.000,00 zł (słownie: pięć milionów siedemset tysięcy złotych), którego termin spłaty przypada w dniu 15 kwietnia 2016 r. Wpis hipoteki został dokonany na podstawie wniosku o dokonanie
wpisu złożonego w sądzie wieczysto-księgowym dnia 9 maja 2011 roku, w oparciu o oświadczenie Banku z dnia 28 kwietnia 2011 roku o ustanowieniu hipoteki na nieruchomości Spółki sporządzonego przez Bank w trybie art. 95 Ustawy Prawo bankowe wydanego na podstawie oświadczenia Spółki o ustanowieniu hipoteki na Nieruchomości z dnia 28 kwietnia 2011 roku. O złożeniu przez Spółkę oświadczenia o ustanowieniu hipoteki i otrzymaniu w/w oświadczenia Banku Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2011 z dnia 10 maja 2011 roku. Obciążana Nieruchomość Spółki składa się z działki o numerze ewidencyjnym 74/1 o powierzchni 22 142 m2 i jest zabudowana budynkiem produkcyjno - magazynowo - biurowym o łącznej powierzchni 10 624 m2. Wartość ewidencyjna obciążanej Nieruchomości w księgach rachunkowych Spółki na dzień 31 maja 2011 wynosiła 23.571.253,92 złotych. Nieruchomość stanowi aktywa o znacznej wartości, gdyż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Obciążenie Nieruchomości hipoteką następuje na
rzecz podmiotu niepowiązanego ze Spółką. Nie występują powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi Spółką i nadzorującymi Spółkę a Bankiem i osobami zarządzającym Bankiem. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTRUM KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM KLIMA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-850 Wieruchów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sochaczewska 144
(ulica) (numer)
(22) 250-50-50 (22) 250-50-60
(telefon) (fax)
office@centrumklima.pl www.centrumklima.pl
(e-mail) (www)
5221022534 011179157
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Marek Perendyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhxpepu

Podziel się opinią

Share
dhxpepu
dhxpepu